หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายบทบาทหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้กับคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ณ ห้องบุรีรมย์ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 บรรยายหัวข้อเรื่องแนวนโยบายการบริหารงานบุคคลของกลุ่มบริหารงานบุคคลส่วนที่เกี่ยวข้องของงานบุคคลในการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบุรีรมย์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดเตาปูน
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดเตาปูน เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่มีจิตอาสาทำงานด้วยใจและไม่หวังสิ่งตอบแทนครับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดเตาปูน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พ.ค. 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญและเวียนเทียนวันวิสาขบูชาครับ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราให้ยั่งยืนสืบไป......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนอนุบาลวังม่วง
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้มีโอกาสต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม นำโดย นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รองผู้อำนวยการ สพป.สบ.2 นายจำนง จุลอำพันธ์ ข้าราชการบำนาญ นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข และนางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ สพป.สบ.2 ในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 และประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยเข้ารับชมการนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในทุกๆด้าน และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั......
อ่านข่าวต่อ....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link