หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง" วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลทับกวางจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และงานวิจัยในชั้นเรียน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน สามารถออกแบบ สร้างข้อสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถทำงาวิจัยในชั้นเรียนต่อไปได้ โดยมี ศน.ลฎาภา นาคคูบัว และ ศน.ขวัญยืน มูลศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้ืนที่การศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เห็นความสำคัญและปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง มากขึ้น และเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้านอื่นๆของนักเรียนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นด้วย โดยทางโรงเรียนได้จัดโครงการที่ชื่อว่า อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องง่ายนิดเดียว สอนเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลาทั้งหมดทั้งหมด 2 สัปดาห์......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายโอภาส ศิลปเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 นำคณะครูและนักเรียนวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link