+ วิสัยทัศน์
+ บทบาท / ภารกิจ
+ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 
+ รายชื่อโรงเรียน / เว็บไซต์
+ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
+ จำนวนครูโรงเรียนเอกชน
    - ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
+ จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
    - ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
    - ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
+ เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนเอกชน
 
+ สพป.สระบุรี เขต 2
+ กลุ่มอำนวยการ
+ การเงินและสินทรัพย
+ กลุ่มนโยบายและแผน
+ กลุ่มบริหารงานบุคคล
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
+ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
+ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
+ หน่วยตรวจสอบภายใน
+ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สนง.
+ ระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง
+ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
+ km กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
+ E-Filing
+ E-Office
+ โปรแกรม PSIS
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
+ สำนักงาน สพฐ.
+ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
+ สำนักงาน สช.
+ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
+ สพป.สระบุรี เขต 1
+ สพป.สระบุรี เขต 2
+ สำนักงาน กคศ.
+ สำนักงาน กพ.
+ สำนักงาน กบข.
+ สำนักงาน คุรุสภา
+ สำนักงาน สกสค.
+ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สระบุรี

 

 

17 มิ.ย. 2555  
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
 
 
นายประหยัด  อนุศิลป์
 
รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2
กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 
 
นายเล็ก  ทาเพชร
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน
 
นางบุญเกิด  สิงหพานิช
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางมณีรัตน์  รถกล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 
 
นางศิริวรรณ์  กิจนุสนธิ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 
 
นางกรกนก  ชุ่มใจศรี
นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ
 
 
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  2
เลขที่  313  ตำบลบ้านป่า  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  18110
โทรศัพท์  036-244-638  ต่อ  113  โทรสาร  036-247-359  ,  036-244-638
Webmaster  :  Kornkanok Chumjaisri   :   E-Mail   :   amfine_1902@hotmail.com