[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 1730135  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำเสนอผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้นำผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในงานนิทรรศการฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียน ครั้งที่ ๑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ (เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และเขตตรวจราชการที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

     >> วันที่ ๑๑ กัันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุุคคล ประชุมทีมบุคลากรในกลุ่ม เพื่อให้ทีมบุคลากรได้วางแผนและดำเนินงานต่าง ๆ ของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยกันขับเคลื่อนให้สำเร็จ เพื่อให้การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมี นางบังอร ปานแม้น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และทีมงานเข้าประชุมพร้อมขับเคลื่อนเร่งรัดการเบิกจ่ายในแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดมหาชน ที่สนับสนุนการศึกษา ให้หนูๆโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

     ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดมหาชน ที่สนับสนุนการศึกษา ให้หนูๆโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

      วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายและกิจกรรมศีล สมาธิ ปัญญา

     >>วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย > เคารพธงชาติ > ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี > สวดมนต์ > กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเครือข่าย โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต ๒ >> จากนั้นร่วมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารการศึกษาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีล สมาธิ ปัญญา ครั้งที่ ๑๔๔ ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.๒ รับมอบดอกไม้จันทน์..

     >> วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับมอบดอกไม้จันทน์จาก... ๑. นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม จำนวน ๙๙๙ ดอก และ ๒. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส จำนวน ๒๐๐ ดอก ซึ่ง สพป.สระบุรี เขต ๒ จักได้รวบรวมและส่งมอบให้อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.๒ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน...

      >>วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยเป้าหมายผู้เข้าประชุมได้แก่ครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มของสำนักงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ >> การนี้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ประกวดแข่งขันผลงานบริษัทสร้างการดี ระดับประเทศ (โครงการโรงเรียนสุจริต)

     โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงานบริษัทสร้างการดี ระดับประเทศ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย

     วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ " การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบูรณาการ และการผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วม" มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ภาพ/ศน.เอื้ออารี ข่าว/สุกัญญา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข..

      ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดประชุมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอละอบายมุขในสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๓๙ คน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ภาพ/กลุ่มส่งเสริมฯ ข่าว/สุกัญญา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับสมาชิก สพป.สบ.๒

      ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการย้ายโอนจาก อบจ.สระบุรึ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑. นางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๒. นางธนัชชา กีเนีย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ด้วยความยินดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ฉก.ชน.สพป.สบ.๒ ประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     >> วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แก่ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๙ คน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ฉก.ชน.สพป.สบ.๒ รุดเยี่ยมบ้านนักเรียน

     "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" >> วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.สระบุรี เขต ๒ (ฉก.ชน.สพป.สบ.๒) นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑ "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โดยรุดเยี่ยมบ้าน ด.ญ.วีระดา ดีทา นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า อ.แก่งคอย จ.สระบุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบดอกไม้จันทน์ดารารัตน์

      วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนมอบดอกดารารัตน์และดอกไม้จันทน์ซึ่งจัดทำโดยโรงเรียนอนุบาลวังม่วง และโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ เพื่อใช้ในพระราชพิิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ณิชาภา/ภาพ สุกัญญา/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/148 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com