[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1578474  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : ท่านรองฯศุภกฤต ศรีมงคล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านรองศุภกฤต ศรีมงคล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คุณะคุณครูโรงเรียนวัดเตาปูน เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ป.1 ป.3 ป.6 และการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์สอบโอเน็ต สหวิทยศึกษาวังสีทา โดยมีท่านผู้อำนวยการสมโพธิ ช้างสีทา ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้เยี่ยมชุมห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องเธียเตอร์ และบริเวณโดยรวมของโรงเรียนวัดเตาปูนอีกด้วยครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรม "กิจกรรมการเข้าค่าย ลูกเสือสำรอง" ประจำ

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรม "กิจกรรมการเข้าค่าย ลูกเสือสำรอง" ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสืออยู่ในบริเวณโรงเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามฐานต่าง ๆ โดยเหล่าลูกเสือสำรองได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ ทำให้การเข้าค่ายลูกเสือสำรองครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "มัคคุเทศก์น้อย"

     เมือวันที่ 18 กมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "มัคคุเทศก์น้อย" โดยไปเยี่ยมชมและฝึกการเป็นมัคคุเทศก์น้อยในสถานที่สำคัญๆ หลายที่ในเขตอำเภอแก่งคอย เช่น ถ้ำบ่อปลา เขาพระใหญ่ รอยพระพุทธบาทน้อย ชุมทางรถไฟแก่งคอย วัดแก่งคอย เป็นต้น..ครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

     เมือวันที่ 18 - 19 กมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายทบทวนหลักสูตรลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเตาปูน ..ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ผ่านหลักสูตรทุกคนครับ...ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยมีคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานที่จริง เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยโดยเดินทางไปยังสวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวนครู นักเรียน ผู้ปกครองทั้งสิ้น 174 คน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือระดับชั้น ป.1-3

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3 ในเวลา 07.00 น. ครูและนักเรียนพร้อมเพรียงกันบริเวณสนามฟุตบอล จากนั้นเริ่มดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน 2.พิธีเปิดกองลูกเสือ โดยนายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการ 3.กิจกรรมลอดซุ้มประตูหัวเสือ 4.เดินทางสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีวิทยากรให้ความรู้ประวัติและความสำคัญของการสร้างเขื่อน 5.ชมพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด 6.ขึ้นรถไฟชมวิวทิวทัศน์สันเขื่อน จากนั้นในเวลาประมาณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

     วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายลูกเสือสำรองไปกลับ ณ ท่าชัยแคมป์ จังหวัดนครนายก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการพัฒนาชุมชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าตำบลท่าตูมมอบทุนอาหารกลางวัน

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ขอขอบคุณ คณะกรรมการพัฒนาชุมชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าตำบลท่าตูม (ค.พ.ร.ต.ตำบลท่าตูม) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี 1 ซึ่งนำโดย กำนันสุรภรณ์ โสอุบล มอบทุนอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับมอบโดย ท่าน ผอ.โอภาส ศิลปเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านชูชาติ ทรัพย์มาก ประธานคณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และท่านนิธิศ ภู่ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามฯ สพฐ. พร้อมด้วย ท่านปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี 2 ท่านรองบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ และศึกษานิเทศ ได้มาติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก โดยท่านผอ.ธงชัย ขนายงาม และคณะครูให้การต้อนรับ และรับการนิเทศ ติดตาม พร้อมร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ ร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี"

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ นายปราโมทย์ แสนกล้า ได้กล่าวแนะนำตัวเองในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการพัฒนาชุมชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าตำบลท่าตูมมอบทุนอาหารกลางวัน

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการพัฒนาชุมชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าตำบลท่าตูม (ค.พ.ร.ต.ตำบลท่าตูม) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี 1 มอบทุนอาหารกลางวันนักเรียน ปีงบประมาณ 2559 ให้กับโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2016

      โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2016 โดยกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม English Camp 2014 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและความสนใจของตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชัยประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศักษาปีที่3 เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมเปิดงานกีฬา อบต.เตาปูน

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนได้ไปร่วมเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ของ อบต.เตาปูน ที่สนามกีฬา อบต.เตาปูน โดยมีผู้อำนวยการฝึกซ้อม คือ ท่านผู้อำนวยการสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝึกซ้อมและฝึกสอนโดย คุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม นักเรียนวงดุริยางค์ที่ร่วมออกงานในครั้งนี้ จำนวน 32 คน ครับ...ทางโรงเรียนวัดเตรปูนต้องขอขอบคุรท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้โอกาสนักเรียนไปร่วมแสดงความสาม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ติดตามการก่อสร้างตามโครงการจิตอาสาพัฒนาศักยภาพลูกจ้างสร้างบ้านนักเรียน

     วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ติดตามการก่อสร้างบ้านของ ด.ญ.ลลิตา มาราศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบึงไม้ อำเภอแก่งคอย ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาศักยภาพลูกจ้างสร้างบ้านนักเรียน อีกทั้งยังมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับ ด.ญ.ลลิตา มาราศรี ในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/139 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com