[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม 871555  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับ อบต.หนองจรเข้

     เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ เพื่อนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายแก่วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ จำนวน 3 วัด ได้แก่วัดหนองตาเดี้ยง วัดหนองรี วัดหนองตะเฆ่ โดยได้แห่เทียนพรรษาไปในชุมชนเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันทำบุญ เพื่อรักษาประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงาม และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในชุมชน ความผูกพันในท้องถิ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : จัดงานเลี้ยงส่งครู เลี้ยงต้อนรับครูบรรจุใหม่และเลี้ยงต้อนรับครูต่างประเทศ

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.30น. ทางโรงเรียนได้จัดงานเลี้ยงส่งครูรวีวรรณ พันธ์ช่อทอง ที่ได้ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนวัดหนองสมัคร มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์ และได้เลี้ยงต้อนรับครูที่มาบรรจุรับราชการ 2 คน คือ นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา สาขาคอมพิวเตอร์ และ นางสาวอภิสรา สุมัจฉา สาขาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งยังได้เลี้ยงต้อนรับครูต่างประเทศ Miss Charlotte Sullivan ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษจากสหราชอาณาจักร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น. นายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก ได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศ อ่านทำนองเสนาะ ค้ดไทยและแต่งกลอน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาไทยตามฐานต่างๆ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น (เกียรติชัย ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อนนำคณะครูและนักเรียนร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา กับอบต.หินซ้อน และ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหินซ้อนใต้ วัดนิคม ซอย ๒๕ และวัดบ้าน ผังสามัคคี พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษการแบบเข้ม

     โรงเรียนบ้านหินซ้อนได้จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษการสื่อสารแบบเข้ม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้ทำพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสันติ ลิ้มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน เป็นประธานในพิธิเปิด และ นายสมนึก อินทรชาติ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงาน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ รัตติกาล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : มอบพันธ์ุกล้าไม้เรือนเพาะชำโรงเรียนอนุบาลทับกวาง

     ฝ่ายเหมืองวัตถุดิบ กิจกรรม CSR Activity บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มอบพันธุ์ต้นกล้าไม้แก่เรือนเพาะชำโรงเรียนอนุบาลทับกวาง และรองเท้านักเรียนพร้อมถุงเท้าสำหรับนักเรียนผู้ดูแลเรือนเพาะชำโรงเรียน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี รองสราญ โพธินุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวางเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน - ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยฯ

     9 กรกฎาคม 2557 ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน และค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : เอกลักษณ์ชาติไทยและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาแดง-ขาว เกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๘ และ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาแดง-ขาว เกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมฯ1
หัวข้อข่าว : แห่เทียนจำนำพรรษา

     ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 พร้อมด้วย นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดเขามันธรรมาราม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2557

     วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดยจุดเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอวังม่วง มาตามเส้นทางหลักผ่านตลาด ถึงวัดภิบาลวังม่วงเป็นจุดหมาย หลังจากนั้นโรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดภิบาลวังม่วงเป็นวัดแรก ต่อจากนั้นผู้บริหาร ครู และนักเรียนนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ดังนี้ วัดวังม่วง วัดมณีข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2557

     วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา พร้อมนำเทียนพรรษาถวายวัดท่าสีโพธิ์เหนือ และวัดท่าศรีโพธิ์ใต้ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดเตรียมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดเตรียมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงานของไทยเป็นประจำทุกปี และปีนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากทาง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กในการร่วมขบวนแห่เทียนพรรษษา ของ อบต. ในวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2557 นี้ ด้วย โดยคณะครูได้ช่วยกันเตรียมงานทั้ง ตกแต่งรถแห่เทียน จัดเตรียมผู้ร่วมเดินขบวนและซักซ้อมนางรำ รวมทั้งทำความเขาใจให้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติในวันจริงด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นส่งผลงานเข้าประกวดและมีนักเรียนให้ความสนใจมากมาย โดยแบ่งเป็นเกียรติบัตร รางวัน ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 แก่ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องในวันสุนทรภู่ เช่น การประกวดคัดรายมือ วาดภาพระบายสีนิทานกลอน แผ่นพับบทกลอนสุนทรภู่ เป็นต้น และพร้อมกับนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนจำนำพรรษา

     วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอน (เขียววิมลราษฏร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดขอนชะโงก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : แห่เทียนเข้าพรรษา

     วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมด้วยครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับเทศบาลคชสิทธิ์ และชุมชน พร้อมนำเทียนพรรษาถวายวัดขอนชะโงก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com