[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 849036  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยให้กับนักเรียน

     วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงร่วมกับเทศบาลตำบลวังม่วง จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยให้กับนักเรียน โดยมีนายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังม่วงเป็นประธานในพิธี และคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการสาธิตการเกิดเพลิงไหม้จากสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงสอนให้ผู้ประสบเหตุการณ์ตั้งสติไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วหาวิธีการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน สาธิตวิธีการดับเพล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงละครขุนช้างขุนแผน และพระอภัยมณี การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ และแต่งกลอน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการ

     วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ ได้ร่วมกันประชุมวางแผนกับคณะครูเพื่อหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : สวนสนาม

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :พัทชนันธรณ์ แก้วเจิม
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่"

     เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ท่าน ผอ.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่" ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน โดยทางโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ได้กิจกรรม การจัดป้ายนิเทศหัวข้อ"ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่" การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพ อ่านผลงานสุนทรภู่ ประกวดการแต่งกาย และการแสดงของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :พัทชนันธรณ์ แก้วเจิม
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ท่าน ผอ.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ได้นำคณะครู และนักเรียน เดินรณรงค์ในชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียน และชุมชน ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกับเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ จัดกิจกรรมพลังแผ่นเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ เวลา 09.00 - 11.00 น. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและเคารพคุณครู (ณัฐธยาน์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 75 ปี

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เป็นประธานในพิธีวันคล้าย วันสถาปนาโรงเรียน ครบ 75 ปี ณ ลานธรรม โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 (ณัฐธยาน์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดพิธีตั้งศาลประจำโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เป็นประธาน พิธีตั้งศาลประจำโรงเรียน บริเวณหน้าประตูโรงเรียน เพื่อความเป็น สิริมงคลของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ (ณัฐธยาน์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

     โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ร่วมกับบริษัท ปตท จำกัด(มหาชน)จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมให้ครั้งนี้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดูภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook โรงเรียน Hinkong Pibool Anusorn......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย

     เมื่อวันที่ ๒๑,๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางสาวเสาวณี หลอดศิริ (ครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย รุ่นที่ ๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งศึกษากระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ การรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2014

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2014 โดยได้รับเกียรติจาก นางปฏิมา สังฆะมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม English Camp 2014 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและความสนใจของตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชัยประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศักษาปีที่3 เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับข้าราชการครูฯใหม่ สหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 สหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สบ.2 และท่านนายกกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสลงพัน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/88 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com