[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1035853  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาศักยภาพครู

     28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลทับกวางจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และงานวิจัยในชั้นเรียน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน สามารถออกแบบ สร้างข้อสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถทำงาวิจัยในชั้นเรียนต่อไปได้ โดยมี ศน.ลฎาภา นาคคูบัว และ ศน.ขวัญยืน มูลศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้ืนที่การศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : รงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการเรียนเสริมภาษาไทยให้แก่นักเรียนในช่วยปิดภาคเรียน

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เห็นความสำคัญและปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง มากขึ้น และเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้านอื่นๆของนักเรียนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นด้วย โดยทางโรงเรียนได้จัดโครงการที่ชื่อว่า อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องง่ายนิดเดียว สอนเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลาทั้งหมดทั้งหมด 2 สัปดาห์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : วันปิยมหาราช

      วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายโอภาส ศิลปเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 นำคณะครูและนักเรียนวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมข้อราชการ

     วันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำคณะครูอบรมธรรมะที่วัดเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

     มื่อวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนวัดเตาปูนได้เข้าร่วมอบรมธรรมะ ที่วัดเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในโครงการบรรพชาสามเณร 1ล้านรูปครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2557 ณ สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และวัดหลวงพ่อโต จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น งานนี้เด็ก ๆ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกันค่ะ [ภาพ/ข่าว : สุวภัทร]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 ประชุมคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์

     วันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : การประชุมยุทธศาสตร์ก้าวกระโดด มุ่งผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET

     เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุม ยุทธศาสตร์ก้าวกระโดด มุ่งผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ณ คาม รีเสิร์ฟ จ.นครราชสีมา ในการนี้ ยังส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ Pre O-NET กับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยศึกษาวังสีทา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ต่อไป (ภาพ/ข่าว มานิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมกีฬาภายในนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดย มี นายสันติ ลิ้มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันขัน และมีนายสมนึก อินทรชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ในการนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ทั้งประเภทพื้นบ้าน และสากล และจัดขบวนพาเหรด (ภาพ/ข่าว มานิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันวิชาการสหวิทยศึกษาวังสีทา

     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสหวิทยศึกษาฯ เข้าไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ต่อไปในเดือนหน้าครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : เลี้ยงขอบคุณคณะนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน

     12 ตุลาคม 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดเลี้ยงขอบคุณทีมนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้ให้การสนับสนุนทีมกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน ที่สามารถร่วมกันคว้ารางวัลชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนทับกวางพรีเมียร์ลีก และ รางวัลชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนทับกวาง เอฟเอคัพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

      12 ตุลาคม 2557 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมยูงทอง โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โดยในโอกาสนี้ ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายดูและนักเรียนขึ้น เพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน

     10 ตุลาคม 2557 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดย ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ขอขอบคุณ ในความตั้งใจที่ท่านผู้อำนวยการให้ความใส่ในในการพัฒนา บุคลากร อย่างต่อเนื่อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตามนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 โดยมีนายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหนองสมัครฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด/การทำวิจัยในชั้นเรียน

      เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) โดยท่าน ผอ.พงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด/การทำวิจัยในชั้นเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้มีการพัฒนาตัวเอง และมีความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้คณะครูและบุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี..และขอบคุณวิทยากรคนเก่ง คุณครูชุติมา เกษมเนตร(ครูก้อย) ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้ (ภ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com