[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1667376  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     สนามสอบโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วยข้อสอบกลางและข้อสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ โดยใช้แบบทดสอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลปลายปีร้อยละ ๒๐ ของคะแนน ปลายภาคเรียน และใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา รวมถึงนำ ผลการสอบที่ได้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน : อุไลย.ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ สหวิทยศึกษาวังสีทา ประจำปีการศึกษา 2558

     ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2559 คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรีนารี นำนักเรียนโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 82 คน เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดคลองห้า จัดกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ"

     โรงเรียนวัดคลองห้า จัดกิจกรรม "กิจกรรมการเข้าค่าย ลูกเสือสำรอง" ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองอยู่ในบริเวณโรงเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามฐานต่าง ๆ โดยเหล่าลูกเสือสำรองได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ และลูกเสือสามัญ ณ ค่ายรัศมีแคมป์ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ระดับชำนาญการ ทำให้การเข้าค่ายลูกเสือสำรองครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...... ภาพ/ข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อน้อง

     วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อน้อง (หุ่นยนต์เดินตามเส้น light sensor) ของคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ณ อาคารเอนกประสงค์ จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ ทักษะในทางด้านศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ ความรู้ทางด้านไฟฟ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : พัฒนาโรงเรียนวัดคลองห้า

     ผู้อำนวยการธีรเดช ภูกองชัย พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดคลองห้า พัฒนาโรงเรียนจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ. Cr. ภาพข่าว / พยัคพุทธา ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามความพร้อมการสอบโอเน็ต

     วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวและคณะครู ให้การต้อนรับท่านรองนพภา ทองนพเก้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งท่านได้เข้านิเทศติดตามผลการเตรียมความพร้อมตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวขอกราบขอบพระคุณท่านรองนพภา ทองนพเก้า เป็นอย่างสููงค่ะ ( พัชรินทร์ : ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 90

     วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 90 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : ท่านรองฯศุภกฤต ศรีมงคล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดสองคอนกลาง

     เมื่อ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ศรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณครูโรงเรียนวัดสองคอนกลาง เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน เข้าร่วมอบรมครูวิทยากร โครงการเยาวชน รักษ์พงไพร ณ. จังหวัดชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 คุณครูโรงเรียนวัดเตาปูน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม และคุณครูเอมอร ฟองสมุทร เข้าร่วมอบรมครูวิทยากร โครงการเยาวชน รักษ์พงไพร ณ. จังหวัดชัยภูมิ...ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : ท่านรองฯศุภกฤต ศรีมงคล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านรองศุภกฤต ศรีมงคล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คุณะคุณครูโรงเรียนวัดเตาปูน เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ป.1 ป.3 ป.6 และการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์สอบโอเน็ต สหวิทยศึกษาวังสีทา โดยมีท่านผู้อำนวยการสมโพธิ ช้างสีทา ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้เยี่ยมชุมห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องเธียเตอร์ และบริเวณโดยรวมของโรงเรียนวัดเตาปูนอีกด้วยครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรม "กิจกรรมการเข้าค่าย ลูกเสือสำรอง" ประจำ

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรม "กิจกรรมการเข้าค่าย ลูกเสือสำรอง" ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสืออยู่ในบริเวณโรงเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามฐานต่าง ๆ โดยเหล่าลูกเสือสำรองได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ ทำให้การเข้าค่ายลูกเสือสำรองครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "มัคคุเทศก์น้อย"

     เมือวันที่ 18 กมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "มัคคุเทศก์น้อย" โดยไปเยี่ยมชมและฝึกการเป็นมัคคุเทศก์น้อยในสถานที่สำคัญๆ หลายที่ในเขตอำเภอแก่งคอย เช่น ถ้ำบ่อปลา เขาพระใหญ่ รอยพระพุทธบาทน้อย ชุมทางรถไฟแก่งคอย วัดแก่งคอย เป็นต้น..ครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

     เมือวันที่ 18 - 19 กมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายทบทวนหลักสูตรลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเตาปูน ..ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ผ่านหลักสูตรทุกคนครับ...ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยมีคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานที่จริง เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยโดยเดินทางไปยังสวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวนครู นักเรียน ผู้ปกครองทั้งสิ้น 174 คน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/143 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com