[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1667368  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)

     วันที่ 25 มกราคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 และเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษา O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เป้าหมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

     เมื่อวันที่ 22 - 24 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ณ วัดทุ่งลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      วัน พุธ ที่ 20 มกราคม 2559 นายประสบ โชติกวิรัตน์ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา(ITA) ณ อาคารเรียนบึงตลาดไชย โรงเรียวัดสองคอนกลาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายวีระพงษ์ ไตรศิวกุล รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 29 ประธานกรรมการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA) ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการ ๕ กลุ่มสาระวิชาแบบเข้ม

     วันที่ 23 มกราคม 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดค่ายวิชาการ ๕ กลุ่มสาระวิชาแบบเข้มและแนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ ๑. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีเจตคติ ที่ดีและให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ให้สูงขึ้นหรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สบ2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ pre o - net โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

     วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้มีโอกาสต้อนรับ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ซึ่งได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ pre o - net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญาของเด็กๆ ภายในงาน มีการแสดงของเด็กตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยม การมอบรางวัล ทุนการศึกษา โดยมี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนดุริยางค์ร่วมงานกีฬาสีของบริษัทไทยอะคลีริก

     เมือวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนดุริยางค์ จำนวน 28 คน ไปร่วมงานกีฬาสีของบริษัทไทยอะคลีริก โดยมีคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม เป็นคุณครูผู้ควบคุมวงไปในครั้งนี้ครับ...ชมภาพกิจกรรมได้ที่ ...https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1704281579850361.1073741979.100008056067380&type=3 ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ยินดีกับนักเรียน

     วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) มอบเหรียญและเกียรติบัตรแก่ เด็กหญิงพิยดา ทรงเดช ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 8 * 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง และเด็กหญิงดวงกมล สวนเพ็ชร เหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 100 ม. หญิง รุ่น 12 ปี การแข่งขันกรีฑาสระบุรีเกมส์ ณ สนามกีฬา จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : วันครู

     วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา

     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์

     วันศุกร์ ที่ 15 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 85 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด สระบุรีเกมส์ คร้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558

     วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดสองคอนกลาง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด สระบุรีเกมส์ คร้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนแข่งขัน 3 ราย ดังนี้ 1. เด็กหญิงสุนิสา ตรีราภี วิ่ง 60 เมตร รุ่น 6 ปี หญิง ผลการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ 1 2. เด็กชายโชคอนันต์ กองเงิน ยืนกระโดดไกล รุ่น 8 ปี ชาย ผลการแข่งขัน ไม่ติดอันดับ 3. เด็กชายอิทธิพล อ่อนพิลา วิ่ง 80 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย ผลการแข่งขัน ไม่ติดอันดับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2559 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง

     วันที่ 8 มกราคม 2559 นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดสองคอนกลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและสังคม โรงเรียนวัดสองคอนกลางขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : สุขสันต์วันปีใหม่ สุขใจวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2559

      เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ร่วมกับคณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ จัดกิจกรรม "สุขสันต์วันปีใหม่ สุขใจวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559" ณ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ภายในงานมีการจับฉลากของขวัญ การแสดงของเด็กๆ นักเรียน การเล่นเกมชิงรางวัล และของขวัญแจกฟรีสำหรับเด็กผู้มาร่วมงานทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่านผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมบริจาคทุน ของขวัญ ของรางวัล ขนม อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเด็กๆ ในการจัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/143 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com