[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1809481  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน..

      ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายเป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตแด่ลูกจ้างในสังกัดซึ่งเกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. นายจำนงค์ โชติวิวัฒน์ ช่างไฟฟ้า สพป.สระบุรี เขต ๒ ๒.นายสมพงษ์ พวงเพชร์ ช่างไม้ ร.ร.วัดหนองโพธิ์ ๓. นายสุชิน กลิ่นหอม ช่างไฟฟ้า ร.ร.บ้านหนองมะค่า ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พัฒนามาตรานฝีมือแรงงานลูกจ้าง

     สพป.สบ ๒ พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานลูกจ้าง.. วันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านฝีมือแรงงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน สร้างความตระหนักและความเข้าใจในความก้าวหน้าของวิชาชีพ รวมทั้งการบริการที่ดีอันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาของหน่วยงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ คน ประกอบด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : นิเทศการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำนักเรียนพิเศษเรียนร่วม

     วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำนักเรียนพิเศษเรียนร่วม จากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสระบุรี ผลการนิเทศติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

     วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 330 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 54 คน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประเมินงานแนะแนวอนุบาลวังม่วง

     วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้ต้อนรับคณะประเมินงานแนะแนวของโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างมาก (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : โครงการเพลงกราวกีฬา

     วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดโครงการเพลงกราวกีฬา เพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วัตถุประสงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560

     วันที่๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยตัวแทนนักเรียนเชิญธงชาติไทยต่อหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญสู่ยอดเสา และนายปรีชา นวนไทย ครูเวรประจำวัน ได้แจ้งประวัติ ความเป็นมาของธงชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเน้นย้ำการปฏิบัติต่อธงชาติเมื่อพบเห็นหรือได้ยินเสียงร้องเพลงชาติ เสร็......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

      วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดกาศึกษา นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รับมอบหมายในการจัดประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมถอดประสบการณ์

      วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ ผู้ได้รับมอบหมายในการจัดประชุมสัมมนา : การศึกษาดูงาน โครงการการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้", โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.๒ มุ่งหน้ายกระดับภาษาอังกฤษ

      ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการขับเคลื่อนนโยายยกระดับภาษาอังกฤษ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เตรียมพร้อมงานมุทิตา ๖๐

     เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น ๘๔ คน กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : วันสันติภาพสากล ปี 2560

     วันนี้ 21 กันยายน 2560โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ได้ร่วมจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2560 นำโดยนายปรีดา นามนาคประเสริฐ คณะครู นักเรียน จำนวน 48 คนร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าโรงเรียนช่วงเช้าหลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้ว โดยอ่านสารสันติภาพของ ประธานมูลนิธิฯ และสารของฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เน้นย้ำถึงความปรองดอง สมานฉันท์ เอื้ออาทรและมีน้ำใจซึ่งกันและกัน เพื่อนำพาสังคมโดยรวมและประเทศชาติให้สงบสุขตลอดไป ยุพา..ภาพ ....ปรีดา/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน

     วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ครูทุกท่านได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับสหวิทยศึกษา

     วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยศึกษา ณ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 135 รายการ ผลการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 131 รายการ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับสมาชิก สพป.สบ.๒

     ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และคณะบุคลากรสำนักงาน ยินดีต้อนรับ นางจารุณี วงษ์สง่า รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ด้วยความยินดียิ่ง.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com