[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 849900  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3 เดือนแห่งคุณภาพ) โรงเรียนบ้านหินซ้อน

     วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดยนายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ของนักเรียนชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 อย่างเป็นทางการ ตามแนวดำเนินการ "ยุทธศาสตร์ก้าวกระโดด มุ่งผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET" ของโรงเรียน โดยจัดให้มีซ่อมเสริม เพิ่มเวลา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หลังเลิกเรียน และทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 24 มกราคม 2558 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร เครื่องดื่ม และรถรับ-ส่งนักเรียน จากคณะกรรมการสถานศึกษาข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ สพป.สระบุรี เขต 2

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานการประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ในการติดตามผลการดำเนินงานช่วง 3 เดือนแห่งคุณภาพ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 คิดดี ทำดี สวดมนต์ ประจำวันศุกร์

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ในการร่วมกันคิดดี ทำดี ประจำวันศุกร์ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557

     รองฯ นพภา ทองนพเก้า รอง ผอ.สพป.สบ.2 และ ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รอง ผอ.สพป.สบ 2 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สบ.2 ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามเกณฑ์การแข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลทับกวาง(2 พ.ย. 57)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : พิธีส่งมอบ "ถังน้ำชุมชน เพื่อโลกสีเขียว"

     โรงเรียนอนุบาลทับกวางจัดพิธีส่งมอบ "ถังน้ำชุมชน เพื่อโลกสีเขียว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เกษตร ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ จากมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ปูนซีเมนต์ จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ตัน และหินคลุก จากบริษัท เคมีแมน จำกัด จำนวน 6 คันรถบรรทุก โดยได้รับเกียรติจาก คุณอติชาต รักษะจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการส่งมอบถังน้ำ แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 ร่วมพิธีฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี 2557

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะ ร่วมพิธีฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาศักยภาพครู

     28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลทับกวางจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และงานวิจัยในชั้นเรียน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน สามารถออกแบบ สร้างข้อสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถทำงาวิจัยในชั้นเรียนต่อไปได้ โดยมี ศน.ลฎาภา นาคคูบัว และ ศน.ขวัญยืน มูลศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้ืนที่การศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : รงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการเรียนเสริมภาษาไทยให้แก่นักเรียนในช่วยปิดภาคเรียน

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เห็นความสำคัญและปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง มากขึ้น และเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้านอื่นๆของนักเรียนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นด้วย โดยทางโรงเรียนได้จัดโครงการที่ชื่อว่า อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องง่ายนิดเดียว สอนเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลาทั้งหมดทั้งหมด 2 สัปดาห์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : วันปิยมหาราช

      วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายโอภาส ศิลปเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 นำคณะครูและนักเรียนวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมข้อราชการ

     วันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำคณะครูอบรมธรรมะที่วัดเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

     มื่อวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนวัดเตาปูนได้เข้าร่วมอบรมธรรมะ ที่วัดเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในโครงการบรรพชาสามเณร 1ล้านรูปครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2557 ณ สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และวัดหลวงพ่อโต จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น งานนี้เด็ก ๆ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกันค่ะ [ภาพ/ข่าว : สุวภัทร]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี 2 ประชุมคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์

     วันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : การประชุมยุทธศาสตร์ก้าวกระโดด มุ่งผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET

     เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุม ยุทธศาสตร์ก้าวกระโดด มุ่งผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ณ คาม รีเสิร์ฟ จ.นครราชสีมา ในการนี้ ยังส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ Pre O-NET กับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยศึกษาวังสีทา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ต่อไป (ภาพ/ข่าว มานิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมกีฬาภายในนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดย มี นายสันติ ลิ้มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันขัน และมีนายสมนึก อินทรชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ในการนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ทั้งประเภทพื้นบ้าน และสากล และจัดขบวนพาเหรด (ภาพ/ข่าว มานิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/88 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com