[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1065439  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โครงการ "โรงเรียนคุณธรรม"

     เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรม "อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ และโรงเรียนสุจริต " เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมือง ที่มั่นคง อยู่ในคุณงามความดี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากระบวนการคิด โดยยึดหลักที่ว่า “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” อีกทั้งให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก เติบโตเป็นพลเมืองที่ยึดมั่นในคุณงามความดี ภายใต้แนวคิด “สร้างค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : วันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเข้าประเมินผลงานเชิงประจักษ์

     วันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เข้าประเมินผลงานเชิงประจักษ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ ดร.นัธทวัฒน์ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 โดยมีนายอำเภอแก่งคอย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันตำบลทับกวาง และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินอย่างพร้อมเพรียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลภัยสังคมออนไลน์

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลภัยสังคมออนไลน์ โดยได้ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อ ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องประโยชน์และพิษภัยของสังคมออนไลน์ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจและทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม “เปิดโลกอาเซียน”

     วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดยนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์ต้นแบบอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรมวันอาเซียน “เปิดโลกอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดกิจกรรมวันอาเซียนให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาอื่นๆ ในเขตบริการของศูนย์ต้นแบบอาเซียนศึกษา 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านกาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รองผู้อำนวยการ สพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

     วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกัน ณ วัดกะเหรี่ยงคอม้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

      เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงวัดหนองตะเฆ่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ครูกลุ่มสาระภาษาไทย คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม"วันภาษไทยแห่งชาติ" เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป สำหรับเหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ นั้นเพราะวันดังกล่าว ตรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

     วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ 2.เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง 4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

      วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองบริเวณรอบๆโรงเรียน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดหนองครก และวัดหนองนาค ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

     วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 นางเอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนประจำปี 2558 ณ วัดราษฎร์บำรุงวนาราม และ วัดสวนกล้วย. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ประธานกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

     วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลำสมพุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษาโรงเรียนบ้านลำสมพุง

     วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านลำสมพุง ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านลำสมพุง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอให้อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้จงไปถึงทุกๆ ท่าน นำพาให้พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปี ตลอดไปเทอญ............
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายนักเรียนปลอดภัยต้านยาเสพติด

     ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนสระบุรี เขต 2 ต้องปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2558 ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

     วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com