[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1779072  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.๒ รับมอบดอกไม้จันทน์..

     >> วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับมอบดอกไม้จันทน์จาก... ๑. นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม จำนวน ๙๙๙ ดอก และ ๒. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส จำนวน ๒๐๐ ดอก ซึ่ง สพป.สระบุรี เขต ๒ จักได้รวบรวมและส่งมอบให้อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สบ.๒ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน...

      >>วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยเป้าหมายผู้เข้าประชุมได้แก่ครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มของสำนักงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ >> การนี้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ประกวดแข่งขันผลงานบริษัทสร้างการดี ระดับประเทศ (โครงการโรงเรียนสุจริต)

     โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงานบริษัทสร้างการดี ระดับประเทศ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย

     วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ " การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบูรณาการ และการผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วม" มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ภาพ/ศน.เอื้ออารี ข่าว/สุกัญญา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข..

      ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดประชุมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอละอบายมุขในสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๓๙ คน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ภาพ/กลุ่มส่งเสริมฯ ข่าว/สุกัญญา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับสมาชิก สพป.สบ.๒

      ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการย้ายโอนจาก อบจ.สระบุรึ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑. นางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๒. นางธนัชชา กีเนีย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ด้วยความยินดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ฉก.ชน.สพป.สบ.๒ ประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     >> วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แก่ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๙ คน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ฉก.ชน.สพป.สบ.๒ รุดเยี่ยมบ้านนักเรียน

     "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" >> วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.สระบุรี เขต ๒ (ฉก.ชน.สพป.สบ.๒) นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑ "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โดยรุดเยี่ยมบ้าน ด.ญ.วีระดา ดีทา นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า อ.แก่งคอย จ.สระบุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบดอกไม้จันทน์ดารารัตน์

      วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนมอบดอกดารารัตน์และดอกไม้จันทน์ซึ่งจัดทำโดยโรงเรียนอนุบาลวังม่วง และโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ เพื่อใช้ในพระราชพิิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ณิชาภา/ภาพ สุกัญญา/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ฉก.ชน.สพป.สบ.๒ เยี่ยมบ้านนักเรียน

     "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" >> วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.สระบุรี เขต ๒ (ฉก.ชน.สพป.สบ.๒) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑ "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โดยวันนี้ได้เยี่ยมบ้านนักเรียน ๒ ราย ดังนี้ ๑. ด.ญ.นิชา วงษ์วิลา นักเรียนชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านซับกระดาน อ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ฉก.ชน.สพป.สบ.๒ รุดเยี่ยมบ้านนักเรียน

     "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" >> วันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒ "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โดยวันนี้ได้เยี่ยมบ้านนักเรียน ๒ ราย ดังนี้ ๑. ด.ช.ไพรัตน์ บุญเลิศ นักเรียนชั้น ป.๕ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ๒. ด.ญ.เนตรนภาวรรณ ส่งแสง นักเรียนชั้น ป.๔ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สุกัญญา ภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต ๑ อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน >> การนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชม VTR.รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีลงแขกดำนาแบบดั้งเดิม

      วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีลงแขกดำนาแบบดั้งเดิม ณ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ และผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ด.ญ.ประกายดาว พันธ์เหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับอีกหนึ่งความสำเร็จและภาคภูมิใจ ของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โดยนักเรียนได้เป็นตัวแทน สพป.สบ 2 เข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) โดยเข้าแข่งขันในระดับเขตตรวจราชการในวันนี้ แม้จะไม่ชนะเลิศ แต่ได้ลำดับที่ 3 กลับมาก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้ว ชื่นชมและขอบคุณครูผู้ฝึกสอนและความตั้งใจของนักเรียน

     ด.ญ.ประกายดาว พันธ์เหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับอีกหนึ่งความสำเร็จและภาคภูมิใจ ของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โดยนักเรียนได้เป็นตัวแทน สพป.สบ 2 เข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) โดยเข้าแข่งขันในระดับเขตตรวจราชการในวันนี้ แม้จะไม่ชนะเลิศ แต่ได้ลำดับที่ 3 กลับมาก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้ว ชื่นชมและขอบคุณครูผู้ฝึกสอนและความตั้งใจของนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์

     วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ จัดระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com