หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
   บุคลากร
   ติดต่อเรา
  Admin


Today
32
Yesterday
32
This Month
645
Last Month
704
This Year
3,813
Last Year
9,389


บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


  

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นายเล็ก  ทาเพชร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2

โทร. ๐๘-๑๙๙๑-๙๘๑๖

นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘-๙๑๘๓-๓๙๕๖

 

นางกชพร  ศิริปรุ  (บี)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

    ๑งานจัดการศึกษาในระบบและการจัดการศึกษาภาคบังคับ
    ๒. งานซื้อแบบพิมพ์ และจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
    ๓. การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
    ๔. การย้ายและการจำหน่ายนักเรียน
   
    ๕. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
       ผู้มีความสามารถพิเศษ
    ๖.
 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
    ๗.
 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ๘. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

                            โทร. ๐๘-๗๒๕๙-๙๒๔๑

 

นางการะเกต  นิยมธรรม  (เปีย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

     ๑. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฯ
     ๒. งานสภานักเรียน
     ๓. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
     ๔
. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
     ๕. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

โทร.๐๘-๑๓๔๗-๑๒๒๐

 

นางรุจิกร  วุฒิศาสตร์  (กุ้ง)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

    ๑. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๒. การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา
    ๓. งานพัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน                       
                 


                               โทร. ๐๘-๕๑๘๔-๖๕๘๘

 

นางณัฐนันท์  กาญจนาภรณ์ (รี)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

    ๑. การคัดเลือนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
         เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ๓. งานวิเทศสัมพันธ์
                            

โทร. ๐๘-๔๖๕๕-๕๔๕๑

 

นางกรกนก  ชุ่มใจศรี (มน)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

    ๑. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    ๒. โครงการอาหารกลางวัน / อาหารเสริม (นม)
    ๓. งานทุนการศึกษาต่าง ๆ
    ๔. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
    ๕. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โทร. ๐๘-๐๖๖๕-๐๖๓๔

 

นางชนินทร  พันธ์ุหล้า (อี๊ด)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

    ๑. งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ๒. งานจัดทำเว็ปไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ๓. งานส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนงานวิชาการอื่น ๆ

โทร. ๐๘-๑๗๘๐-๖๗๘๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 6786

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel