หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
   บุคลากร
   ติดต่อเรา
  Admin


Today
23
Yesterday
26
This Month
503
Last Month
876
This Year
9,267
Last Year
16,439


บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


  

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

  

 

 

นายไกรสิทธิ์  เกษี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2

โทร. ๐๘-๑๒๙๐-๑๑๗๐

นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘-๙๑๘๓-๓๙๕๖

 

นางกชพร  ศิริปรุ  (บี)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

    ๑.งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    ๒. งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
    ๓. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
       ผู้มีความสามารถพิเศษ
    ๔.
 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
    ๕.
 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐๘-๗๒๕๙-๙๒๔๑

 

นางการะเกต  นิยมธรรม  (เปีย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

     ๑. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฯ
     ๒. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาก
     ๓. งานสภานักเรียน
     ๔. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
     ๕
. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

โทร.๐๘-๑๓๔๗-๑๒๒๐

 

นางรุจิกร  วุฒิศาสตร์  (กุ้ง)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

    ๑. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๒. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
    ๓. การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา
    ๔. การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
         เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    ๕. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ๖. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    ๗. งานวิเทศสัมพันธ์
   

                               โทร. ๐๘-๕๑๘๔-๖๕๘๘

 

นางณัฐรดา  ฤาชัย (ก้อย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

    ๑. งานการจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษาภาคบังคับ
    ๒. งานซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ทางการศึกษา
    ๓. งานจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
    ๔. การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
    ๕. การย้ายนักเรียน การจำหน่ายนักเรียน 

โทร. ๐๘-๙๖๐๙-๓๔๙๘

 

นางกรกนก  ชุ่มใจศรี (มน)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

    ๑. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    ๒. โครงการอาหารกลางวัน / อาหารเสริม (นม)
    ๓. งานทุนการศึกษาต่าง ๆ
    ๔. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

โทร. ๐๘-๐๖๖๕-๐๖๓๔

 

นางชนินทร  พันธ์ุหล้า (อี๊ด)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

    ๑. งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ๒. งานจัดทำเว็ปไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ๓. งานส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนงานวิชาการอื่น ๆ

โทร. ๐๘-๑๗๘๐-๖๗๘๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 5155

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel