หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
   บุคลากร
   ติดต่อเรา
  Admin


Today
33
Yesterday
32
This Month
645
Last Month
704
This Year
3,813
Last Year
9,389


ข่าวประชาสัมพันธ์21 / ก.ย. / 2560 : การจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ปฏิทินการแข่งขัน
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
21 / ก.ย. / 2560 : การจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วันที่ ๒๑ กย.๖๐)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วันที่ ๒๑ กย.๖๐)
5 / มิ.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ผลการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
ผลการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
25 / เม.ย. / 2560 :
ใบสมัครเข้าอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูงใบสมัครเข้าอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
ใบสมัครเข้าอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
16 / มี.ค. / 2558 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวทางการขอซื้อ/การควบคุมและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแนวทางการขอซื้อ/การควบคุมและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
แนวทางการขอซื้อ/การควบคุมและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 / ม.ค. / 2558 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
25 / ก.พ. / 2557 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
คู่มือการดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557คู่มือการดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
คู่มือการดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวการศึกษา/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
19 / มิ.ย. / 2556 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญญาติไทยแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญญาติไทย
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญญาติไทย
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวการศึกษา/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กลยุทธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่งกลยุทธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
กลยุทธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง
12 / มิ.ย. / 2556 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน
4 / มิ.ย. / 2556 : ระเบียบ/แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาฯ พ.ศ.2551
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวการศึกษา/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
3 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวการศึกษา/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พัฒนาความเข้มแข็งการเกณฑ์เด็กให้เข้าเรียนต่อชั้น ป.1การพัฒนาความเข้มแข็งการเกณฑ์เด็กให้เข้าเรียนต่อชั้น ป.1
พัฒนาความเข้มแข็งการเกณฑ์เด็กให้เข้าเรียนต่อชั้น ป.1
29 / พ.ค. / 2556 :
สพฐ. แจ้งมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา ให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา
สพฐ. แจ้งมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา ให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ
28 / พ.ค. / 2556 :
การดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
การดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel