การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษา รุ่นที่ 7
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 799 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน
จำนวนผู้ชม 666529 ครั้ง Your IP Address is 54.81.71.68
          วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษา รุ่นที่ ๗ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมืออาชีพ ส่วนราชการ" ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้อบรมจำนวน ๒๖๕ คน ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย นางกษมา แสนอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว.
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1008 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
วันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือและโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้กำชับให้ดำเนินการด้วยความสุจริตและถูกต้อง ยึดรายการอาหาร School Lunch และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน การนี้ นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและนิเทศชั้นเรียนร่วมกัน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1007 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
** วันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (อำเภอมวกเหล็ก-วังม่วง) ณ ห้องประชุมบ้านไร่สมเกียรติ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และบรรยายพิเศษ ฝากคณะครูได้ติดตามความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง รายการอาหารให้ตรงตามรายการ School lunch และฝากภาพอนาคต Focus ที่.. *เด็ก - ให้คิดไว้เสมอว่าเป็นลูกของเรา *ครู - เชื่อมั่นว่าครูทุกท่านเก่งและมีความสามารถ *หน่วยงาน-ให้มองที่การทำงานร่วมกันเพื่อองค์กร Team สำคัญที่สุด // จากนั้น นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และทีมงานประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชีแนะสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกงเินโครงการคูปองครู การยืมเงินราชการ งานการเงินพัสดุ และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนทำให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับรู้และรับทราบเกิดความกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น.. สุกัญญา รายงาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1006 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในภาคเช้า ประเมินสภาพจริงสภานักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 》》การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานเป็นฝ่ายเลขานุการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1005 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าประเมินสภาพจริงโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดราชบุรี และภาคบ่ายโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จ.ราชบุรี 》》การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานเป็นฝ่ายเลขานุการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1004 อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
กีฬาสัมพันธ์..."เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ >> วันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ โดย สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาต่อ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี >> กีฬาสัมพันธ์ "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔ สี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (สีฟ้า) ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (สีแดง) ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (สีเหลือง) ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (สีชมพู) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีการแข่งขันกีฬา ๖ ประเภท ดังนี้ กีฬาสากล ได้แก ๑. กีฬาฟุตบอล ( VIP), กีฬาฟุตบอล (รุ่นอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป), กีฬาฟุตบอล (รุ่นอายุไม่เกิน ๔๕ ปี) ๒. กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย/หญิง) ๓. เซปักตะกร้อ ๔. เปตอง (ชาย/หญิง/คู่ผสม) ๕.กีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ ๖. การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ อีกทั้งขบวนพาเหรดเชิญชวน รณรงค์ เชียร์กีฬาปลอดพนัน.. รายงานโดย:- น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1003 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
# ๒๕๖๑..สภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล #ประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 》》วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย ๑. นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ ๒. นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.เขต ๔๒ ๓. นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต ๔๒ ๔. นางจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ ๕. น.ส.อรอนงค์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน สำนักพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. เข้าประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพิรุณศาสตร์ สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๒ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 》》การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และทีมงานเป็นฝ่ายเลขานุการ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1002 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
》》วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย ๑. นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ ๒. นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.เขต ๔๒ ๓. นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต ๔๒ ๔. นางจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ ๕. น.ส.อรอนงค์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน สำนักพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. เข้าประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 》》การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และทีมงานเป็นฝ่ายเลขานุการ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1001 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
เตรียมพร้อมจัดกีฬา "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ >> วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัันดังกล่าว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒.. การนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อเตรียมการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1000 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
รุดติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน... เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ โดยมี นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ ให้การต้อนรับ (ทีมงานประชาสัมพันธ์ รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 999 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
สพป.สระบุรี เขต ๒ รุดติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันทันที.. ..เช้าวันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เพื่อรับฟังนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. >>จากนั้นประชุมทีมงานตรวจ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดย สพป.สระบุรี เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน แบ่งออกเป็น ๓ คณะ ให้ออกดำเนินการในทันที และรายงานผลโดยด่วน.. ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/100 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า