โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 832 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน
จำนวนผู้ชม 598363 ครั้ง Your IP Address is 54.80.227.189
          โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ.. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะบุคลากรสำนักงานและลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรม "โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ"โดยได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้หลากหลายนานาพรรณปลูกบริเวณโดยรอบ สพป.สระบุรี เขต ๒
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 870 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษารุ่นใหม่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ ๑ ปี จำนวน ๒๗ คน ณ อาคารวิทยบริการ สำหรับวิธีการพัฒนา โรงเรียนจะจัดแสดงผลงานที่รับผิดชอบ และคัดเลือกแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบบนเวที รวม ๑๐ ตัวชี้วัด โดย ◇ ภาคเช้า โรงเรียนจัดแสดงผลงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) คณะกรรมการประเมินร่วมสังเกตการณ์ ◇ ภาคบ่ายตัวแทนผู้บริหารในแต่ละกลุ่ม นำเสนอตัวชี้วัดที่เป็น Best Practice โดยมีคณะครูและผู้เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ รวมกว่า ๑๙๐ คน สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 869 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สพป.สบ.๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ๑. นางสาาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาระบบราชการ ประธานกรรมการ ๒. นายอนันต์ เพชรใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสระบุรี ๓.นายณัฐพล บุดดาพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ปปช.สระบุรี และ ๔.นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ อาหาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 868 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เตรียมความพร้อมการ สสวท. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการสอบ ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 867 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
เตรียมพร้อมรับการประเมิน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อรับการประเมินเขตสุจริต ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 866 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 865 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ การนี้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 864 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 863 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
>> วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเกลี่ยพนักงานราชการและครูวิกฤตขาดแคลน ณ อาคารวิทยบริการ สพป สระบุรี เขต ๒ โดยมี นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 862 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และนางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.สระบุรี เขต ๒ >> จากนั้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีล สมาธิ ปัญญา ครั้งที่ ๑๔๗ ผู้นำสวดมนต์ โดย นางพิระตา บิณศิรวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รษก.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และรับฟังข้อราชการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 861 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยทั่วกาล... วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยนายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายความอาลัย โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี การนี้มีเหล่าพสกนิกรร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก สุกัญญา/ภาพ.ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/87 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า