รวมพลังสร้างสรรค์ทีม
MOE ONE TEAM
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 848 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน
จำนวนผู้ชม 599256 ครั้ง Your IP Address is 54.198.108.19
          รวมพลังสร้างสรรค์ทีม!! นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" (MOE One Synergy Program : Transformational Leadership Workshop) ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (CPLI) การอบรมดังกล่าว สพฐ.มีนโยบายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อหลอมรวมวิสัยทัศน์ขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้บูรณาการและเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด "MOE ONE TEAM" โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับต้นของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก และผู้บริหารการศึกษาในสังกัด สพฐ. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 870 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษารุ่นใหม่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ ๑ ปี จำนวน ๒๗ คน ณ อาคารวิทยบริการ สำหรับวิธีการพัฒนา โรงเรียนจะจัดแสดงผลงานที่รับผิดชอบ และคัดเลือกแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบบนเวที รวม ๑๐ ตัวชี้วัด โดย ◇ ภาคเช้า โรงเรียนจัดแสดงผลงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) คณะกรรมการประเมินร่วมสังเกตการณ์ ◇ ภาคบ่ายตัวแทนผู้บริหารในแต่ละกลุ่ม นำเสนอตัวชี้วัดที่เป็น Best Practice โดยมีคณะครูและผู้เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ รวมกว่า ๑๙๐ คน สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 869 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สพป.สบ.๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ๑. นางสาาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาระบบราชการ ประธานกรรมการ ๒. นายอนันต์ เพชรใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสระบุรี ๓.นายณัฐพล บุดดาพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ปปช.สระบุรี และ ๔.นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ อาหาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 868 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เตรียมความพร้อมการ สสวท. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการสอบ ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 867 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
เตรียมพร้อมรับการประเมิน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อรับการประเมินเขตสุจริต ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 866 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 865 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ การนี้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 864 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 863 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
>> วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเกลี่ยพนักงานราชการและครูวิกฤตขาดแคลน ณ อาคารวิทยบริการ สพป สระบุรี เขต ๒ โดยมี นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 862 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และนางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.สระบุรี เขต ๒ >> จากนั้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีล สมาธิ ปัญญา ครั้งที่ ๑๔๗ ผู้นำสวดมนต์ โดย นางพิระตา บิณศิรวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รษก.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และรับฟังข้อราชการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 861 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยทั่วกาล... วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยนายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายความอาลัย โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี การนี้มีเหล่าพสกนิกรร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก สุกัญญา/ภาพ.ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/87 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า