กิจกรรมเขตสุจริตเคร้ือข่าย/สวดมนต์
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 914 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน
จำนวนผู้ชม 632449 ครั้ง Your IP Address is 107.20.94.6
          วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายเชิญธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิและปัญญา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ โดยมี นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้นำกล่าวสวดมนต์.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 917 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
// เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสถานศึกษาต่าง ๆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 916 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
สพป.สระบุรี เขต ๒ ดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครื่อข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว การประกวดในครั้งนี้ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เสนอผลงานเข้าประกวดรางวัล จำนวน ๓๒ แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๑ แห่ง ซึ่งมี ๒ ประเภทรางวัล ได้แก่ บุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงานยอดเยี่ยมโดยจำแนกเป็น ด้านวิชาการ จำนวน ๘๑ ราย ด้านบริหารจัดการ จำนวน ๑๑๘ ราย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๖๑ ราย และลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา จำนวน ๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๖๒ ราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 915 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
>> วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี การนี้ นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพร. ได้เข้าเยี่ยมการเตรียมการจัดการประกวด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีการเตรียมความพร้อมในทุกฝ่ายกับการจัดประกวดครั้งนี้ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ิ 30 มกราคม 2561 สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 914 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายเชิญธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิและปัญญา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ โดยมี นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้นำกล่าวสวดมนต์.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 913 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ส่พป.สบ.๒ ร่วมสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ :-วันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทางระบบ VDO Conference การประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๐ คน สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 912 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
>> สพป.สระบุรี เขต ๒ เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมสอบเสมือนจริงรับ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ ณ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) โดยมี นายบุญรวม สังข์น้อย ประธานสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ กล่าวรายงาน และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครูผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเสมือนจริง สุกัญญา ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 911 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
>> วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยได้พบปะนักเรียนในกำลังใจและคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ O-Net และพบปะคณะครู โดยมี นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ให้การต้อนรับ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 910 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคำพราน โดยได้พบปะนักเรียนให้กำลังใจทั้งเด็กและคณะครู... โรงเรียนวัดคำพราน เป็นโรงเรียนขนาดเล็็ก ตั้งอยู่ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี แต่ได้พบเพ็ชรเม็ดงาม ด.ญ.ประภัสสร หวลห้อย เด็กน้อยผู้มากความสามารถ โดยมี นางเพลินพิศ เปลี่ยนสกุล ครู โรงเรียนวัดคำพราน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคำพราน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 909 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑...เช้าวันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 908 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/91 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า