กิจกรรมเขตสุจริตเคร้ือข่าย/สวดมนต์
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 914 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน
จำนวนผู้ชม 659279 ครั้ง Your IP Address is 54.81.68.240
          วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายเชิญธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิและปัญญา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ โดยมี นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้นำกล่าวสวดมนต์.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 984 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
>>> วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับเขตพื้นที่การศึกษาา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (สุักัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 983 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
.....วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล (Video Conference ) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี..(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 982 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
**วันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะและให้ข้อคิดแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้่เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (DMC 2018, EMIS, B-OBEC) ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๓๙ โรงเรียน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (ทรงวุฒิ/ภาพ, สุกัญญา/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 981 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
***วันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง ระหว่าง บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)โดยนายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์และนายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ กับ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ โดย นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเป็นการส่้งเสริมให้โรงเรียนจัดทำแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และนำผลผลิตที่ได้จากแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงไปใช้ประกอบอาหารกลางวัน และเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่ชุมชน สำหรับอีกหนึ่งโครงการคือโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่เหมาะสมกับวัย ทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการสาธารณสุขให้นักเรียนอีกด้วย ***จากนั้น บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ทุน นับเป็นความโชคดีของลูกหลานเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) ด้วยดีมาโดยตลอดซึ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ...และนอกจากนั้น ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ยังได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมห้องสมุดของโรงเรียนอีกด้วย.. (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 980 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
>> วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อดูความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และตรวจเยี่ยมห้องเรียนของโรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) ให้การต้อนรับ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 979 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
//วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเกียรติณรงค์ วันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 978 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
**วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและดูความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการอาหารกลางวัน สำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง และโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นางดัสสนี สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง และรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ให้การต้อนรับ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 977 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
**** วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤาภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ***โอกาสนี้ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ใหม่ สพป.สระบุรี เขต ๒ อย่างเป็นทางการทั้ง ๔ ราย ได้แก่ ๑. นางศิริรัตน์ คอยเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ๒. นางสำเริง ถาวรทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ๓. นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ๔. นางปาจรีย์ สังข์วงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ***ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ครอบครัว สพป.สบ.๒ ด้วยความยินดียิ่ง.... (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 976 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
...เช้าวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ โดย นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.. (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 975 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
......วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับคำปรึกษา นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระยะเวลา ๑ ปี ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (รอบที่ ๒) ๑. นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านบริหารงานบุคคล ๒. นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๓. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับคำชื่นชมและคำแนะนำจากคณะกรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ .......โอกาสนี้มีสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่, โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก, โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน, โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ และโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ (รายงานโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/98 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า