รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

ลำดับที่
รายนามผู้บริจาค
ว/ด/ป ที่บริจาค
จำนวนเงิน/บาท
1
นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
11/01/2017
2,000
2
ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
11/01/2017
500
3
นางนภาดา มณีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11/01/2017
500
4
นางสาววรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
11/01/2017
500
5
นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
12/01/2017
200
6
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12/01/2017
200
7
นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป
12/01/2017
200
8
นางสาวณิชาภา โชคสุขสำราญ นักจัดการงานทั่วไป
12/01/2017
200
9
นางกฤตวรรณ อินทโมรา นักจัดการงานทั่วไป
12/01/2017
200
10
โรงเรียนวัดท่ามะปราง
12/01/2017
3,000
11
นางณิชา สุวัจจนานท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12/01/2017
1,000
12
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
12/01/2017
2,000
13
นางอารี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12/01/2017
200
14
นายประมวล ธรรมวิจารณ์ ผอ.ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
15
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
12/01/2107
5,575
16
นางสาวเตือนใจ เล็งสุวรรณ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
17
นายเชิดชัย ศรีสังวาลย์ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
18
นางสมพร เที่ยงธรรม ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
19
นางอุไร ศรีสังวาลย์ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
20
นางรัชนี กุลจีน ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
21
นางรุ่งอรุณ โกเมศร์ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
22
นางอารีทิพย์ ศรีคำบล ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
23
นางภัทรวรรณ พงษ์สุพรรณ์ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
24
นายภิญโญ บัวภา ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
40
26
นางสาวณัฐธินี หารคุโน ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
27
นางสาวพิชามญชุ์ นันทิกุล ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
28
นายอดิศร ฉิมไธสง ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
29
นางกิติยาวดี ชนะชัย ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
30
นางสาวอรวรรณ ศรีโสภา ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
31
นางสาวพัฒนา จันพางาม ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
32
นางสาวชรินรัตน์ สุทธินวล ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
33
นายจำนวน แสงนาเรียง ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
60
34
นายทนงศักดิ์ นอบน้อม ครู ร.ร.วัดโคกกรุง
12/01/2017
100
35
คณะนักเรียนโรงเรียนวัดโคกกรุง
12/01/2017
400
36
นายวิชิต ราญฎร ผอ.ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
1,000
37
นายแดง ศรีอวบ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
38
นางสวงษ์ ศรีอวบ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
39
นายปิยะ ฉิมมา ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
40
นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข์ ครู ร.ร.วัดสวนมะพเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
41
นางสาวสาวิตรี แข็งแรง ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
42
นางสาวกัลยา โยธานารถ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
43
นางกำไลทิพย์ รักษารมย์ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
44
นางสาวแสงเดือน เพ็ชรบุรี ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อ
12/01/2017
100
45
นางปิยะมาศ ช้อนทอง ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
46
นางสาวสาวิตรี รักษารมย์ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
47
นางบุศยา ไวพยาบาล ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
12/01/2017
100
48
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
12/01/2017
500
49
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักชี
12/01/2017
1,999
50
นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
12/01/2017
500
51
นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12/01/2017
300
52
นางกชพร ศิริปรุ นักวิชาการศึกษา
12/01/2017
200
53
นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา
12/01/2017
200
54
นางกรกนก ชุ่มใจศรี นักวิชาการศึกษา
12/01/2017
200
55
นางณัฐรดา ฤาชัย นักวิชาการศึกษา
12/01/2017
200
56
นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ นักวิชาการศึกษา
12/01/2017
200
57
นางชนินทร พันธุ์หล้า เจ้าพนักงานธุรการ
12/01/2017
200
58
นางมณีรัตน์ รถกล นักวิชาการศึกษา
12/01/2017
100
59
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์ นักวิชาการศึกษา
12/01/2017
100
60
นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12/01/2017
300
61
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน สหวิทยศึกษาลำพญา
12/01/2017
5,000
62
นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผอ.ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
500
63
นางมาลี สารทรัพย์ ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
1,000
64
นางสาวเสาวณี หลอดศิริ ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
500
65
นางสำเยือน ผาสุข ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
300
66
นางจิราวรรณ สุวรรณสิทธิ์ ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
100
67
นางสาวชีวารัตน์ มันตะเสน ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
100
68
นายชัยวัฒน์ เกตุหอม ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
100
69
นางสาวพลอยพันธน์ เผื่อนฟัก ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
100
70
นายภัสสร์ศศิร์ เจริญผล ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
100
71
นายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
100
72
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ - ชั้น ป.6 ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
12/01/2017
400
73
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกะเหรี่ยงคอม้า
12/01/2017
1,000
74
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
12/01/2017
1,000
75
นางกษมา แสนอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
12/01/2017
300
76
นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
12/01/2017
1,000
77
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
13/01/2017
1,225
78
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแค
13/01/2017
500
79
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
13/01/2017
500
80
นางธนีณี การปลูก ศึกษานิเทศก์
13/01/2017
200
81
นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์
13/01/2017
100
82
นางสำเนียง เขียวแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
13/01/2017
100
83
นางสาวณภาทิพ บัวขำ เจ้าพนักงานธุรการ
13/01/2017
200
84
นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13/01/2017
500
85
นางสุรีรัตน์ กิติชูชัยฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
13/01/2017
200
86
นางอาทิตยา นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคล
13/01/2017
300
87
นางพิมรดา สุขธนวณิช นิติกร
13/01/2017
200
88
นางสมปอง โฆษิตพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13/01/2017
1,000
89
นางปาริชาติ สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคล
13/01/2017
100
90
นางสมบูรณ์ บุญน้อม นักจัดการงานทั่วไป
13/01/2017
200
91
นางบุญเกิด สิงหพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
13/01/2017
500
92
นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม นักทรัพยากรบุคคล
13/01/2017
300
93
นายเล็ก ทาเพชร รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
13/01/2017
1,000
94
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
13/01/2017
2,000
95
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่
13/01/2017
3,500
96
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
13/01/2017
2,000
97
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
13/01/2017
3,000
98
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
13/01/2017
2,200
99
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
13/01/2017
3,000
100
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับบอน
13/01/2017
1,200
101
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อง
13/01/2017
642
102
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
13/01/2017
2,301
103
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ
13/01/2017
1,500
104
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปึกสำโรง
13/01/2017
1,100
105
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
13/01/2017
500
106
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคำพราน
13/01/2017
500
107
นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
13/01/2017
500
108
นางบุบผา ทองเปลว ครูโรงเรียนวัดหนองโรง
13/01/2017
300
109
นางลัดดา รื่นไว ครูโรงเรียนวัดหนองโรง
13/01/2017
300
110
นางชุรีพร โพธิ์น้ำเที่ยง ครูโรงเรียนวัดหนองโรง
13/01/2017
100
111
นางจิราภรณ์ กิ่งเกษ ครูโรงเรียนวัดหนองโรง
13/01/2017
100
112
นายธเนศพล แทนสูงเนิน ครูโรงเรียนวัดหนองโรง
13/01/2017
100
113
นางภุมรัตน์ ภูมิเลิศ ครูโรงเรียนวัดหนองโรง
13/01/2017
100
114
นายรัตนพล พลราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดหนองโรง
13/01/2017
21
115
คณะนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง
13/01/2017
979
116
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย
13/01/2017
500
117
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดนาบุญ
13/01/2017
1,500
118
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
13/01/2017
5,027
119
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดหนองสมัครฯ
13/01/2017
1,400
120
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
13/01/2017
1,000
121
นายชยกร ควรระงับ ผอ.ร.ร.วัดห้วยทรายฯ
13/01/2017
1,000
122
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดบัวลอยฯ
13/01/2017
600
123
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านไผ่
13/01/2017
400
124
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหนองครก
13/01/2017
1,000
125
ผุ้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ
13/01/2017
1,100
126
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดร่องแซงฯ
13/01/2017
4,500
127
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดลำบัว
13/01/2017
2,020
128
ผุ้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
13/01/2017
1,556
129
ผุ้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
13/01/2017
500
130
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
13/01/2017
1,000
131
ผุ้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเจริญธรรม
13/01/2017
1,960
132
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง
13/01/2017
500
133
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย
13/01/2017
1,000
134
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดโคกกระต่าย
13/01/2017
1,000
135
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
13/01/2017
1,680
136
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบางกง
13/01/2017
3,000
137
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
13/01/2017
1,400
138
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านซับกระดาน
13/01/2017
1,000
139
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน สหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก 8 โรงเรียน
13/01/2017
4,000
140
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร.ร.บ้านโป่งเก้ง,ร.ร.บ้านโป่งตะขบ และร.ร.วัดวังยาง
13/01/2017
1,600
141
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
13/01/2017
5,500
142
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
13/01/2017
3,300
143
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบึงไม้
13/01/2017
1,500
144
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งมงคล
13/01/2017
1,000
145
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม
13/01/2017
1,000
146
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
13/01/2017
3,000
147
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบุรีการาม
13/01/2017
3,051
148
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
13/01/2017
2,000
149
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
13/01/2017
1,000
150
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
13/01/2017
1,000
151
นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
13/01/2017
300
152
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
13/01/2017
3,000
153
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไทร
13/01/2017
1,000
154
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพธิ์
13/01/2017
2,000
155
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนน
13/01/2017
500
156
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
13/01/2017
1,000
157
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
13/01/2017
1,000
158
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
13/01/2017
1,000
159
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองห้าฯ
13/01/2017
1,000
160
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชากุล)
13/01/2017
1,000
161
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
13/01/2017
1,000
162
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านลำ
14/01/2017
1,900
163
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
15/01/2017
500
164
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
15/01/2017
500
194
นางสาวศรัยพันธุ์ ทองเอม นักทรัพยากรบุคคล
20/01/2017
300
193
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
20/01/2017
2,810
192
นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์
20/01/2017
200
191
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดบ่อโศรก
20/01/2017
500
190
นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
19/01/2017
1,000
189
นางวาสนา บุญมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
19/01/2017
200
188
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำเต่า
19/01/2017
1,500
187
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสร้างบุญ
17/01/2017
1,000
186
นายประยุทธ ละม้ายแข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
17/01/2017
500
174
ผุ้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดชำผักแพว
16/01/2017
1,000
175
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน
16/01/2017
1,000
176
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร
16/01/2017
500
177
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านจาน
16/01/2017
1,000
178
ผุ้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
17/01/2017
500
179
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ
17/01/2017
1,000
180
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
17/01/2017
500
181
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านดอน
17/01/2017
1,630
182
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
17/01/2017
1,200
183
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดโพนทอง
16/01/2017
1,000
184
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดโป่งเกตุ
17/01/2017
1,000
185
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
17/01/2017
500
195
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดหนองปลิง
20/01/2017
740
197
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
25/01/2017
2,660
ยอดรวมทั้งหมด
170,776 บาท
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

  Visit no. 8171   since 13 Jan 2011 ip address : 54.81.68.240
กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน