ลำดับที่
รายนามผู้บริจาค
จำนวนเงิน
1
นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2  
2,000.00
2
ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2  
500.00
3
นางนภาดา มณีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
500.00
4
นางสาววรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
500.00
5
นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2  
200.00
6
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
200.00
7
นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป  
200.00
8
นางสาวณิชาภา โชคสุขสำราญ นักจัดการงานทั่วไป  
200.00
9
นางกฤตวรรณ อินทโมรา นักจัดการงานทั่วไป  
200.00
10
โรงเรียนวัดท่ามะปราง  
3,000.00
11
นางณิชา สุวัจจนานท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
1,000.00
12
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
2,000.00
13
นางอารี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
200.00
14
นายประมวล ธรรมวิจารณ์ ผอ.ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
15
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังม่วง  
5,575.00
16
นางสาวเตือนใจ เล็งสุวรรณ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
17
นายเชิดชัย ศรีสังวาลย์ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
18
นางสมพร เที่ยงธรรม ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
19
นางอุไร ศรีสังวาลย์ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
20
นางรัชนี กุลจีน ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
21
นางรุ่งอรุณ โกเมศร์ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
22
นางอารีทิพย์ ศรีคำบล ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
23
นางภัทรวรรณ พงษ์สุพรรณ์ ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
24
นายภิญโญ บัวภา ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
40.00
26
นางสาวณัฐธินี หารคุโน ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
27
นางสาวพิชามญชุ์ นันทิกุล ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
28
นายอดิศร ฉิมไธสง ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
29
นางกิติยาวดี ชนะชัย ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
30
นางสาวอรวรรณ ศรีโสภา ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
31
นางสาวพัฒนา จันพางาม ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
32
นางสาวชรินรัตน์ สุทธินวล ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
33
นายจำนวน แสงนาเรียง ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
60.00
34
นายทนงศักดิ์ นอบน้อม ครู ร.ร.วัดโคกกรุง  
100.00
35
คณะนักเรียนโรงเรียนวัดโคกกรุง  
400.00
36
นายวิชิต ราญฎร ผอ.ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
1,000.00
37
นายแดง ศรีอวบ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
100.00
38
นางสวงษ์ ศรีอวบ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
100.00
39
นายปิยะ ฉิมมา ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
100.00
40
นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข์ ครู ร.ร.วัดสวนมะพเดื่อสามัคคี  
100.00
41
นางสาวสาวิตรี แข็งแรง ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
100.00
42
นางสาวกัลยา โยธานารถ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
100.00
43
นางกำไลทิพย์ รักษารมย์ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
100.00
44
นางสาวแสงเดือน เพ็ชรบุรี ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อ  
100.00
45
นางปิยะมาศ ช้อนทอง ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
100.00
46
นางสาวสาวิตรี รักษารมย์ ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
100.00
47
นางบุศยา ไวพยาบาล ครู ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี  
100.00
48
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า  
500.00
49
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักชี  
1,999.00
50
นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2  
500.00
51
นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
300.00
52
นางกชพร ศิริปรุ นักวิชาการศึกษา  
200.00
53
นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา  
200.00
54
นางกรกนก ชุ่มใจศรี นักวิชาการศึกษา  
200.00
55
นางณัฐรดา ฤาชัย นักวิชาการศึกษา  
200.00
56
นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ นักวิชาการศึกษา  
200.00
57
นางชนินทร พันธุ์หล้า เจ้าพนักงานธุรการ  
200.00
58
นางมณีรัตน์ รถกล นักวิชาการศึกษา  
100.00
59
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์ นักวิชาการศึกษา  
100.00
60
นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
300.00
61
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน สหวิทยศึกษาลำพญา  
5,000.00
62
นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผอ.ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
500.00
63
นางมาลี สารทรัพย์ ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
1,000.00
64
นางสาวเสาวณี หลอดศิริ ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
500.00
65
นางสำเยือน ผาสุข ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
300.00
66
นางจิราวรรณ สุวรรณสิทธิ์ ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
100.00
67
นางสาวชีวารัตน์ มันตะเสน ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
100.00
68
นายชัยวัฒน์ เกตุหอม ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
100.00
69
นางสาวพลอยพันธน์ เผื่อนฟัก ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
100.00
70
นายภัสสร์ศศิร์ เจริญผล ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
100.00
71
นายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร ครู ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
100.00
72
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ - ชั้น ป.6 ร.ร.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  
400.00
73
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกะเหรี่ยงคอม้า  
1,000.00
74
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส  
1,000.00
75
นางกษมา แสนอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   
300.00
76
นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2   
1,000.00
77
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)  
1,225.00
78
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแค  
500.00
79
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง  
500.00
80
นางธนีณี การปลูก ศึกษานิเทศก์  
200.00
81
นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์  
100.00
82
นางสำเนียง เขียวแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ  
100.00
83
นางสาวณภาทิพ บัวขำ เจ้าพนักงานธุรการ  
200.00
84
นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
500.00
85
นางสุรีรัตน์ กิติชูชัยฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  
200.00
86
นางอาทิตยา นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคล  
300.00
87
นางพิมรดา สุขธนวณิช นิติกร  
200.00
88
นางสมปอง โฆษิตพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
1,000.00
89
นางปาริชาติ สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคล  
100.00
90
นางสมบูรณ์ บุญน้อม นักจัดการงานทั่วไป  
200.00
91
นางบุญเกิด สิงหพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
500.00
92
นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม นักทรัพยากรบุคคล  
300.00
93
นายเล็ก ทาเพชร รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2  
1,000.00
94
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง  
2,000.00
95
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่  
3,500.00
96
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง  
2,000.00
97
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1  
3,000.00
98
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง  
2,200.00
99
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2  
3,000.00
100
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับบอน  
1,200.00
101
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อง  
642.00
102
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี  
2,301.00
103
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ  
1,500.00
104
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปึกสำโรง  
1,100.00
105
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี  
500.00
106
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคำพราน  
500.00
107
นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง  
500.00
108
นางบุบผา ทองเปลว ครูโรงเรียนวัดหนองโรง  
300.00
109
นางลัดดา รื่นไว ครูโรงเรียนวัดหนองโรง  
300.00
110
นางชุรีพร โพธิ์น้ำเที่ยง ครูโรงเรียนวัดหนองโรง  
100.00
111
นางจิราภรณ์ กิ่งเกษ ครูโรงเรียนวัดหนองโรง  
100.00
112
นายธเนศพล แทนสูงเนิน ครูโรงเรียนวัดหนองโรง  
100.00
113
นางภุมรัตน์ ภูมิเลิศ ครูโรงเรียนวัดหนองโรง  
100.00
114
นายรัตนพล พลราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดหนองโรง  
21.00
115
คณะนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง  
979.00
116
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย  
500.00
117
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดนาบุญ  
1,500.00
118
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม  
5,027.00
119
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดหนองสมัครฯ  
1,400.00
120
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่  
1,000.00
121
นายชยกร ควรระงับ ผอ.ร.ร.วัดห้วยทรายฯ  
1,000.00
122
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดบัวลอยฯ  
600.00
123
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านไผ่  
400.00
124
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหนองครก  
1,000.00
125
ผุ้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ  
1,100.00
126
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดร่องแซงฯ  
4,500.00
127
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดลำบัว  
2,020.00
128
ผุ้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ  
1,556.00
129
ผุ้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม  
500.00
130
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์  
1,000.00
131
ผุ้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเจริญธรรม  
1,960.00
132
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง  
500.00
133
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย  
1,000.00
134
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดโคกกระต่าย  
1,000.00
135
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง  
1,680.00
136
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบางกง  
3,000.00
137
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น  
1,400.00
138
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านซับกระดาน  
1,000.00
139
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน สหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก 8 โรงเรียน  
4,000.00
140
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร.ร.บ้านโป่งเก้ง,ร.ร.บ้านโป่งตะขบ และร.ร.วัดวังยาง  
1,600.00
141
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)  
5,500.00
142
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส  
3,300.00
143
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบึงไม้  
1,500.00
144
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งมงคล  
1,000.00
145
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม  
1,000.00
146
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว  
3,000.00
147
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบุรีการาม  
3,051.00
148
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม  
2,000.00
149
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี  
1,000.00
150
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  
1,000.00
151
นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  
300.00
152
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก  
3,000.00
153
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไทร  
1,000.00
154
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพธิ์  
2,000.00
155
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนน  
500.00
156
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส  
1,000.00
157
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่  
1,000.00
158
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี  
1,000.00
159
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองห้าฯ  
1,000.00
160
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชากุล)  
1,000.00
161
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  
1,000.00
162
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านลำ  
1,900.00
163
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์  
500.00
164
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า  
500.00
194
นางสาวศรัยพันธุ์ ทองเอม นักทรัพยากรบุคคล  
300.00
193
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ  
2,810.00
192
นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์  
200.00
191
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดบ่อโศรก  
500.00
190
นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
1,000.00
189
นางวาสนา บุญมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
200.00
188
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำเต่า  
1,500.00
187
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสร้างบุญ  
1,000.00
186
นายประยุทธ ละม้ายแข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
500.00
174
ผุ้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดชำผักแพว  
1,000.00
175
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน  
1,000.00
176
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร  
500.00
177
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านจาน  
1,000.00
178
ผุ้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม   
500.00
179
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ  
1,000.00
180
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี  
500.00
181
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านดอน  
1,630.00
182
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว  
1,200.00
183
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดโพนทอง  
1,000.00
184
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดโป่งเกตุ  
1,000.00
185
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง  
500.00
195
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดหนองปลิง  
740.00
197
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร  
2,660.00


ยอดรวมทั้งหมด
Realtime
170,776.00 บาท