หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity&Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าประชุมพร้อมกัน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ได้เปิดทำการสอนตามปกติ โดยผู้อำนวยการดร. พรรณวดี ปามุทา ได้กล่า..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1-3

วันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1- 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรี..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

วันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสวนทองรว..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link