รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
1.นโยบายและยุทธศาตร์ของสพป.สระบุรี เขต 2
2. เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
3. รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
4. รายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561 (1) (2)
5. คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผนรายบุคคล
6. แนวปฏิบัติและตัวอย่างกรณีประสบอุบัติภัย ( 1.แนวปฏิบัติและตัวอย่างกรณีประสบอุบัติภัย 2.บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี2561
3. แบบปร.4 5 6 แจ้งโรงเรียน 4.แผนผังกระบวนการสถานศึกษาประสบอุบัติภัย 5.Flow Chart สถานศึกษาประสบอุบัติภัย)
7. การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปี (1.แนวการจัดตั้งและเสนอของบประมาณปี 2562 2.เกณฑ์รายการครุภัณฑ์ 3.แบบขอจัดตั้งครุภัณฑ
4. กรอบและเกณฑ์สิ่งก่อสร้าง 5.แบบขอจัดตั้งสิ่งก่อสร้างแบบ 1-13 6.แผนผังกระบวนการขอตั้งงบ 7.คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี62 8.ปฏิทิน
9.Flow Chart การจัดตั้งงบประมาณ 10.ผังกระบวนการขอหนังสือยืนยันงบประมาณไม่ซ้ำซ้อน )
8. แผนงาน
9. โครงการ
10. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
11. รายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ( 1.ปก คำนำ สารบัญ สรุปโครงการ 2.สรุปโครงการ 2560 )