รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ สพป.สระบุรี เขต 2
1. นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล เรื่อง การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสพป. สระบุรี เขต 2
2. นายโสภณ อั๋นบางไทร เรื่อง ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนถ้ำเต่า โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) และโรงเรียนชุนชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2
3. นางชวนชื่น ทัศนา เรื่อง ความต้องการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2
4. นางกฤตยา สมปอง เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2
5. นางสาวสุชาดา ทองอยู่ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision)
6. นางบุญณิศา มะสิโกวา เรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
7. นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ เรื่อง ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ของครู สพป.สระบุรี เขต 2
8. นางอรัญญา สุธาสิโนบล เรื่อง การศึกษาความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9. นางปาหนัน บัวโฮม เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2
10. นางสาวอภิชญา รัตนปรีชาชัย รื่อง การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนสังกัด สพป. สระบุรี เขต 2