ประกาศรายชืื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ  รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 น. เป๋็นต้นไป ณ .ห้องรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
( ประกาศ
ประกาศสพฐ. เรื่อง การรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video ปีงบประมาณ 2560  ( ประกาศ )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุึึคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเ็ด็กพิการ
( ประกาศ )
เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา
Education Technology Exhibition (EdTeX ๒๐๑๗)
ระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
( กำหนดการ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
( ประกาศ )
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
บรรจุครั้งแรก รายงานตัววันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น.
ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
(ประกาศรายชื่อ) (ตำแหน่งว่างบรรจุ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2 ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560
(ประกาศ) (ผู้ไม่มีสิทธิ์) (สัมภาษณ์) (การเงินฯ) (เกษตรกรรม) (คณิตศาสตร์) (คหกรรม)
(ชีววิทยา) (ดนตรีไทย) (ดนตรีสากล) (ทัศนศิลป์) (นาฎศิลป์) (แนะแนว) (บรรณารักษ์)
(ปฐมวัย) (ประถมศึกษา) (พลศึกษา) (ภาษาจีน) (ภาษาญี่ปุ่น) (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
(วัดและประเมินผล) (วิทยาศาสตร์) (ศิลปศึกษา) (สังคมศึกษา) (สุขศึกษา) (อุตสาหกรรมศิลป์)
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน รับสมัคร 18 - 24 เมษายน 2560
คัดเลือก 2 พฤษภาคม 2560   ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2560 ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ กศจ.สระบุรี ปี พ.ศ. 2560  (ประกาศ) (รายชื่อผู้ผ่าน) (ตำแหน่งว่างบรรจุ)
กศจ.สระบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2560
รับสมัครระหว่าง 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
(ประกาศ) (ตำแหน่งว่าง) (ตารางสอบ) (หลักสูตร) (แบบหนังสืออนุญาต) (ใบสมัคร
(แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ) (คุณสมบัติทั่วไป)
รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560  ( ประกาศ , รายชื่อผู้มีสิทธิ์ , แผนที่แผนผังสนามสอบ )
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 จำนวน 64 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
 (ประกาศ) (รายละเอียดแนบประกาศ) (ใบสมัครและเอกสารแนบ)
สอบราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงซ่อแซมอาคารสำนักงาน,ทาสีอาคารและทำหลังคาโรงรถ
( ประกาศ )
ผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
( ประกาศ , รายชื่อผู้ไ้ด้รับรางวัลรอบแรก ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง )
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน 1 รายการ
ของโรงเรียนบ้านหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
( ประกาศ )
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
( ประกาศ )
044
ข้อมูลอัตราว่างสายงานการสอน สพป.สระบุรี เขต 2
044
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2559 ( บัญชีรายชื่อ )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปี พ.ศ.2559 (ประกาศ)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2559 ( ประกาศ )
การรับย้ายและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
( ประกาศ ,แบบคำร้องขอโอน , แบบคำร้องขอย้าย )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปี พ.ศ.2559 (ประกาศ)
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ
ของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
( ประกาศ )
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ( ประกาศ )
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2559 (กศจ.สระบุรี)
(ประกาศ) (ตัวชี้วัดประเมิน) (พฤติกรรม) (ข้อตกลง) (ใบสมัคร) (แผนที่ ) (ผังที่รับสมัึคร)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพือ่จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศ , รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการคัดเลือก
และประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.สระบุรี เขต ๒
( ประกาศ , ใบสมัคร , เกณฑ์การประเมิน , แบบประเมิน )
 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ( ประกาศ )
044
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
1. แบบ ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น)
2. แบบ ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น)
3. แบบ ก.ค.ศ. 3.1 (ดีเด่น) สายงานสอน
4. แบบ ก.ค.ศ. 3.2 (ดีเด่น) สายบริหารสถานศึกษา
5. แบบ 1, แบบ 2 และแบบ 3
6. แบบ 4
7. แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน
8. บัญชีรายชื่อรางวัล
9. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 1
10. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 13
11. รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร