ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ
ของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
( ประกาศ )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2559 (กศจ.สระบุรี)
(ประกาศ) (ตัวชี้วัดประเมิน) (พฤติกรรม) (ข้อตกลง) (ใบสมัคร) (แผนที่ ) (ผังที่รับสมัึคร)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพือ่จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศ , รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการคัดเลือก
และประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.สระบุรี เขต ๒
( ประกาศ , ใบสมัคร , เกณฑ์การประเมิน , แบบประเมิน )
 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ( ประกาศ )
044
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
1. แบบ ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น)
2. แบบ ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น)
3. แบบ ก.ค.ศ. 3.1 (ดีเด่น) สายงานสอน
4. แบบ ก.ค.ศ. 3.2 (ดีเด่น) สายบริหารสถานศึกษา
5. แบบ 1, แบบ 2 และแบบ 3
6. แบบ 4
7. แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน
8. บัญชีรายชื่อรางวัล
9. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 1
10. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 13
11. รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร