ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ ( ประกาศ )
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ( ประกาศ )
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียนอัตราเดือนละ 9,000บา ทจำนวน 73 โรงเรียน
และปฏิทินการรับสมัครของโรงเรียน ( ประกาศ , ปฏิทิน )
ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ให้ผู้สมัครมารับเอกสารการสมัครคืนได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ี่ได้รับจัดสรรอัตราธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) จำนวน 73 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ( ประกาศ )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
( ประกาศ )
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ( ประกาศ, หลักสูตรการสรรหา )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกงเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม สพป.สระบุรี เขต 2
( ประกาศ )
ประกาศแนวทางการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ประกาศแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ
ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง การเรี่ยไร การรับแป๊ะเจี๊ยะ(รับฝากนักเรียน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม สพป.สระบุรี เขต 2
( ประกาศ )
ประกาศผลการคัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
( ประกาศ , รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ,รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ , ห้องสัมภาษณ์ , ผังห้องสอบ )
สำหรับการดำเนินการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหน่ึง ภายในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
หนังสือนำ , ประกาศ
มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
หนังสือแจ้งจากคสช , หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติ , แนวปฏิบัติ , มาตราการป้องกันภัย
เรื่องยกเลิกประกาศรับสมัคร และประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์
( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
( ประกาศ , รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.สระบุรี เขต 2 ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ )
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
( ประกาศ )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ
( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือก )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพี่เล้ียงเด็กพิการ
( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน ( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผูู้มีสิทธิ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน ( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผูู้มีสิทธิ )
สะเก็ดข่าว "เทคนิคการขายชั้นครู" ในงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ภาคกลาง/ตะวันออก ของครูสระบุรี เขต 2
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
( ประกาศ )
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
( ประกาศ , รายชื่อผู้มีสิทธิ์ )
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
( ประกาศ )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561
ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 11 - 31 มกราคม 2561
(ปฏิทิน+ตัวชี้วัด) (คำร้องขอย้าย)  (ตำแหน่งว่าง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค.(2) ( ประกาศ )
การคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
( หนังสือนำ , ประกาศ , รายชื่อภาคเช้า , รายชื่อภาคบ่าย ,แผนผังที่สอบ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค.(2) ( ประกาศ )

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างต่อเติมปรับบปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้าง (ประกาศ)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
( ประกาศ , รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
สอบราคาจ้างก่อสร้า้ง ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 และส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (ประกาศ)
สอบราคาสำนักงาน,ทาสีอาคารและหลังคาโรงรถ ( ประกาศ ณ วันที่ 1 กพ.2560 )
044
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
1. แบบ ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น)
2. แบบ ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น)
3. แบบ ก.ค.ศ. 3.1 (ดีเด่น) สายงานสอน
4. แบบ ก.ค.ศ. 3.2 (ดีเด่น) สายบริหารสถานศึกษา
5. แบบ 1, แบบ 2 และแบบ 3
6. แบบ 4
7. แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน
8. บัญชีรายชื่อรางวัล
9. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 1
10. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 13
11. รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร