รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรคณิตศาสตร์
( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรคณิตศาสตร์
( ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก )
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2559 ( ประกาศ )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โดยเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก
ต่อสพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็ปไซด์ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ภายใน ๑๕ วันนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สพป.สระบุรี เขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
( ประกาศ , แบบคัดค้าน )
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤษภาคม 2559
( ประกาศ )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสพป. สระบุรี เขต 2 ( ประกาศ )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(ประกาศ) (ตำแหน่งว่าง) (รายชื่อผู้ผ่าน) (กลุ่มวิชาที่ไม่ผ่าน)
044
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
1. แบบ ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น)
2. แบบ ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น)
3. แบบ ก.ค.ศ. 3.1 (ดีเด่น) สายงานสอน
4. แบบ ก.ค.ศ. 3.2 (ดีเด่น) สายบริหารสถานศึกษา
5. แบบ 1, แบบ 2 และแบบ 3
6. แบบ 4
7. แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน
8. บัญชีรายชื่อรางวัล
9. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 1
10. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 13
11. รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัดสพป.สระบุรี เขต 2
( ประกาศ , บัญขีรายชื่อ )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 (ประกาศ) (บัญชีรายชื่อ) (ข้อแนะนำ)
(ผังจัดห้องสอบ) (ผังสนามสอบ) (มาตรการ)
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่าง 29 ก.พ. 59 - 4 มี.ค. 59
ณ สพป.สระบุรี เขต 2 ( ประกาศ )
เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 กลุ่มรายการ
ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ( ประกาศ )
เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 กลุ่มรายการ
ของโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ ( ประกาศ )
044
เรียกผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานตัวเวลา
08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สพป.สระบุรี เขต 2
( หนังสือเรียกบรรจุ ) ( บัญชีรายชื่อ ) ( เอกสารรายงานตัว )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 13 กลุ่มวิชา 20 อัตรา รับสมัคร วันจันทร์ที่ 15 -
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาราชการ ตัั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
และ 13.00 - 16.30 น.(ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(ประกาศ)  (แบบประวัติทำงาน) (แบบผลงาน) (ใบสมัคร) (ตัวอย่างบัตร)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 (ประกาศ) (ภาษาไทย) (คณิตศาสตร์)
(ภาษาัอังกฤษ) (พลศึกษา) (ปฐมวัย) (ประถมศึกษา) (ดนตรี)
(คหกรรม) (วิทยาศาสตร์) (คอมพิวเตอร์) (สังคมศึกษา)
044
เรียกผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 รายงานตัวเวลา
08.30 - 09.30 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(ตำแหน่งว่าง) (บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันไ้ด้) (เอกสารรายงานตัว) (บันทึกสละสิทธิ์)
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไ้ด้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรียกบรรจุวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 รายงานตัว เวลา 08.30 -09.30 น.
ณ สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ)