รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม ( ประกาศ )
รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน ( ประกาศ )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 2560
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
( ประกาศ )
รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สระุบุรี เขต 2
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2)
( ประกาศ )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
( ประกาศ , รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
( ประกาศ , รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
( ประกาศ , รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืและไม่มีสิทธิิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
( ประกาศ , รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ , รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ )
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว รับสมัคร 4-10 กันยายน 2560
ดำเนินการคัดเลือกวันท่ี 14 กันยายน 2560 ประกาศผลวันท่ี 15 กันยายน 2560
( ประกาศพนักงานราชการ , ประกาศลูกจ้างชั่วคราว )
รายชื่อข้าราชการครูที่เข้ารับการทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3
(ม.1-ม.3) ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)  ( ประกาศ )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รับสมัคร 5 -7 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ภายใน 7 กรกฎาคม 2560
ดำเนินการคัดเลือก 11 กรกฎาคม 2560 ประกาศผล 12 กรกฎาคม  2560
ทำสัญญา 13 กรกฎาคม 2560 ( ประกาศ
ประกาศรายชืื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
( ประกาศ )
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
บรรจุครั้งแรก รายงานตัววันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น.
ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
(ประกาศรายชื่อ) (ตำแหน่งว่างบรรจุ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ กศจ.สระบุรี ปี พ.ศ. 2560  (ประกาศ) (รายชื่อผู้ผ่าน) (ตำแหน่งว่างบรรจุ)
สอบราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงซ่อแซมอาคารสำนักงาน,ทาสีอาคารและทำหลังคาโรงรถ
( ประกาศ )
ผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
( ประกาศ , รายชื่อผู้ไ้ด้รับรางวัลรอบแรก ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง )
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน 1 รายการ
ของโรงเรียนบ้านหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
( ประกาศ )
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
( ประกาศ )
044
ข้อมูลอัตราว่างสายงานการสอน สพป.สระบุรี เขต 2
044
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2559 ( บัญชีรายชื่อ )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปี พ.ศ.2559 (ประกาศ)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2559 ( ประกาศ )
การรับย้ายและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
( ประกาศ ,แบบคำร้องขอโอน , แบบคำร้องขอย้าย )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปี พ.ศ.2559 (ประกาศ)
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ
ของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
( ประกาศ )
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ( ประกาศ )
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2559 (กศจ.สระบุรี)
(ประกาศ) (ตัวชี้วัดประเมิน) (พฤติกรรม) (ข้อตกลง) (ใบสมัคร) (แผนที่ ) (ผังที่รับสมัึคร)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพือ่จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศ , รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )
ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการคัดเลือก
และประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.สระบุรี เขต ๒
( ประกาศ , ใบสมัคร , เกณฑ์การประเมิน , แบบประเมิน )
 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ( ประกาศ )
044
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
1. แบบ ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น)
2. แบบ ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น)
3. แบบ ก.ค.ศ. 3.1 (ดีเด่น) สายงานสอน
4. แบบ ก.ค.ศ. 3.2 (ดีเด่น) สายบริหารสถานศึกษา
5. แบบ 1, แบบ 2 และแบบ 3
6. แบบ 4
7. แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน
8. บัญชีรายชื่อรางวัล
9. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 1
10. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 13
11. รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร