รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 13 กลุ่มวิชา 20 อัตรา รับสมัคร วันจันทร์ที่ 15 -
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาราชการ ตัั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
และ 13.00 - 16.30 น.(ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(ประกาศ)  (แบบประวัติทำงาน) (แบบผลงาน) (ใบสมัคร) (ตัวอย่างบัตร)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 (ประกาศ) (ภาษาไทย) (คณิตศาสตร์)
(ภาษาัอังกฤษ) (พลศึกษา) (ปฐมวัย) (ประถมศึกษา) (ดนตรี)
(คหกรรม) (วิทยาศาสตร์) (คอมพิวเตอร์) (สังคมศึกษา)
044
เรียกผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 รายงานตัวเวลา
08.30 - 09.30 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(ตำแหน่งว่าง) (บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันไ้ด้) (เอกสารรายงานตัว) (บันทึกสละสิทธิ์)
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไ้ด้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรียกบรรจุวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 รายงานตัว เวลา 08.30 -09.30 น.
ณ สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ)