ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ( ประกาศ )
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 รายงานตัว 08.30 น.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  (ประกาศ )
ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ.2560
รับสมัคร 25 - 31 ตุลาคม 2559 คัดเลือก 7 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผล ภายใน 9 พฤศจิกายน 2559 ทำสัญญา 15 พฤศจิกายน 2559
( ประกาศ )
ประกาศรับย้ายและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  สังกัดสพป.สระบุรี เขต ๒ กำหนดให้ส่งคำร้องขอย้าย ขอโอน
ถึง สพป.สระบุรี เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๕๙
( ประกาศรับย้ายรับโอนฯ , แบบคำร้องขอย้าย , แบบคำร้องขอโอน )
044
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
1. แบบ ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น)
2. แบบ ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น)
3. แบบ ก.ค.ศ. 3.1 (ดีเด่น) สายงานสอน
4. แบบ ก.ค.ศ. 3.2 (ดีเด่น) สายบริหารสถานศึกษา
5. แบบ 1, แบบ 2 และแบบ 3
6. แบบ 4
7. แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน
8. บัญชีรายชื่อรางวัล
9. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 1
10. หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.3/ว 13
11. รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร