044
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 3 เรื่อง
(หนังสือ)
044
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ( ประกาศ , บัญชีรายชื่อ )
044
เรียกผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 รายงานตัวเวลา
08.30 - 09.30 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(ตำแหน่งว่าง) (บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันไ้ด้) (เอกสารรายงานตัว) (บันทึกสละสิทธิ์)
044
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 จำนวน 11 กลุ่มวิชา รวม 21 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30น.)
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้มิสิทธิสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ) (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) (มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย)
(แบบสรุปประวัติการทำงาน)(แบบประเมินประวัติและผลงาน)
(มาตรการการรับสมัคร)
044
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ ่จำนวน3 เรื่อง
(หนังสือ)
ระบบ Data Management Center เปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558
ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2558
ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไ้ด้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรียกบรรจุวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 รายงานตัว เวลา 08.30 -09.30 น.
ณ สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ)
สพป.สระบุรี เขต 2 แจ้งข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
(ข้อปฏิบัติ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ ่จำนวน 4 เรื่อง
(หนังสือ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผูู้ช่วย สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
( ประกาศ , ผังสอบภาค ก และภาค ข , ผังสอบภาค ค
ปฐมวัย , ประถมศึกษา , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย , นาฎศิลป์ , ไม่มีสิทธิ์สอบ ) (แผนที่) (ที่พัก)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูู้ช่วย สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 7 กลุ่มวิชา 7 อัตรา  
รับสมัครระหว่างวันที่ 14 -20  กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  (ประกาศ)  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 3 เรื่อง
(หนังสือ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
(หนังสือ)