สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เรียกบรรจ
ุตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 กลุ่มวิชา จำนวน 10 ตำแหน่ง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
 (บัญชีตำแหน่งว่าง) (รายชื่อเรียกบรรจุ) (เอกสารรายงานตัว) (สรุปการเรียกบรรจุ)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประกาศ)

ประชาสัมพันธ์งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียน
พระราชทานจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557 (แผ่นพับ1) (แผ่นพับ2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน  3  อัตรา   รายงานตัวและ
ให้บรรจุแต่งตั้ง ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รายงานตัวระหว่างเวลา 08.30 น. - 09.00 น. 
(บัญชีเรียกบรรจุ)  (สรุปจำนวนเรียกบรรจุ)  

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
( ประกาศ )
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 80 อัตรา
9 กลุ่มวิชา รายงานตัวและให้บรรจุแต่งตั้งในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
รายงานตัวระหว่างเวลา 07.30 น.-08.30 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2
(บัญชีเรียกบรรจุ) (สรุปจำนวนเรียกบรรจุ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ
( ประกาศ )
ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผูู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
(ประกาศ) (ภาษาไทย) (คณิตศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) (วิทยาศาสตร์)
(สังคมศึกษา) (พลศึกษา) (ปฐมวัย) (ประถมศึกษา)
ให้ผูู้สอบได้ลำดับแรก รายงานตัวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ  สพป.สระบุุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ็สอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
(ประกาศ) (ภาษาไทย) (คณิตศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) (วิทยาศาสตร์)
(สังคมศึกษา) (พลศึกษา) (ปฐมวัย) (ประถมศึกษา) (ผังสนามสอบ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม (ประกาศ) (สังคมศึกษา)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2557  (ประกาศ) (ปฐมวัย)  (วิทยาศาสตร์)  (สังคมศึกษา) 
(ภาษาอังกฤษ) (คณิตศาสตร์) (ภาษาไทย) (พลศึกษา) (ประถมศึกษา)
(ไม่มีสิทธิ์สอบ)  (แผนที่) (รายชื่อที่พัก)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
(ประกาศ)

มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการ
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 
(ประกาศ)

สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสื่อห้องเรียนคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ประกาศ )
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 24 มีนาคม 2557
(17 มี.ค.) (18 มี.ค.) (19 มี.ค.) (20 มี.ค.) (21 มี.ค.) (22 มี.ค.) (23 มี.ค.) (24 มี.ค.) (สรุป)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ครั้งที่ ๑
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศ) (แผนที่การเดินทาง) (ขั้นตอนในการรับสมัคร)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557
รอบสอง ระดับประเทศ หนังสือนำ คณิตประถม คณิตมัธยม วิทย์ประถม
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557(รอบแรก)
หนังสือนำ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (ประกาศ)
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
(ประกาศ)
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 6 อัตรา
โดยให้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
เวลา 08.30 - 09.30 น. ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2 
(รายละเอียดดังแนบ)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (ประกาศ)

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการคร และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 (กรณีขอใช้บัญชี) (ประกาศ)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ฯ (ประกาศ) (รายชื่อ)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1ปี พ.ศ.2556 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (ประกาศ) (บัญชีรายชื่อ)
ประกาศรายชื่อการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ( ประกาศ )
Link สำหรับ Download  แบบฟอร์มของกลุ่มนโยบายและแผน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหา
ผลประโยชนในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
ี่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี พ.ศ.2556  (ประกาศ)

Link สำหรับ Download เอกสารแนวทางการดำเินินงานตามนโยบาย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีำีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม