[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    โรงเรียนวิถีพุทธ/คุณธรรมชั้นนำ
13 / ก.พ. / 2558
โรงเรียนวิถีพุทธ
สพป.สระบุรี เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเข้าสู่ \"โรงเรียนวิถีพุทธ\" โดยมีการประเมินตนเองเป็นระยะๆ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
โรงเรียนวิถีพุทธ/คุณธรรมชั้นนำ
13 / ก.พ. / 2558
โรงเรียนวิถีพุทธ
สพป.สระบุรี เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเข้าสู่ \"โรงเรียนวิถีพุทธ\" โดยมีการประเมินตนเองเป็นระยะๆ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
โรงเรียนวิถีพุทธ/คุณธรรมชั้นนำ
13 / ก.พ. / 2558
โรงเรียนวิถีพุทธ
สพป.สระบุรี เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเข้าสู่ \"โรงเรียนวิถีพุทธ\" โดยมีการประเมินตนเองเป็นระยะๆ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
6 / ก.พ. / 2558
การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
. อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
วิชาการ
6 / ก.พ. / 2558
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทำให้การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
6 / ก.พ. / 2558
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
บริหารการเงินและสินทรัพย์
5 / ก.พ. / 2558
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ด้านงบประมาณ
ขั้นตอนการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 30 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
5 / ก.พ. / 2558
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
วิชาการ
4 / ก.พ. / 2558
การรับ-ส่งหนังสือธุรการ
แนวทางการรับ - ส่ง หนังสือธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4 / ก.พ. / 2558
การขอซื้อแบบพิมพ์
ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อแบบพิมพ์ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 6 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
4 / ก.พ. / 2558
ควบคุมภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นหน่วยงานรับตรวจ และให้จัดวางระบบการควบคุมภาย อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 29 ครั้ง.
วิชาการ
4 / ก.พ. / 2558
การแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
การแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้บริหาร ครู และผู้สอนโรงเรียนเอกชน สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้ง และถอดถอน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
4 / ก.พ. / 2558
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล้กทรอนิกส์ ด้านระบบงานสารบรรณ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
4 / ก.พ. / 2558
วิธีการสอบแบบวิทยาศาสตร์
วิธีการสอบแบบวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
วิชาการ
4 / ก.พ. / 2558
โครงการ ศูนย์บริการวิชาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริืมการศึกษาเอกชน ประกาศให้วิทยาลัยอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์บริการวิชาชีพ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4 / ก.พ. / 2558
แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน
แนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 7 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4 / ก.พ. / 2558
แนวปฏิบัติในการติดตามเด็กเข้าเรียนกรณีขาดเรียน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียนกรณีขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
บริหารการเงินและสินทรัพย์
4 / ก.พ. / 2558
การใช้สิทธิ Undo
ขั้นตอนการลาออกจาก กบข. อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
นโยบายและแผน
28 / ม.ค. / 2558
ทิศทาง สพฐ ปี 2558
นโยบาย สพฐ.ปี 2558 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
นโยบายและแผน
28 / ม.ค. / 2558
ทิศทาง สระบุรี เขต 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สระบุรี เขต 2 ปี 2558 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110