เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๔  คุรุสภา  โดย  นายองค์กร   อมรสิรินันท์  เลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย  นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เรื่อง การกระจายภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใช้เป็นหลักและแบบแผนความร่วมมือในการจัดทำแนวทางการให้บริการทางวิชาชีพและวิชาการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา

ให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา  ในด้านการควบคุมความประพฤติและ การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด  ในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทาง การศึกษา  รวมทั้ง การให้การสนับสนุน ส่งเสริม  ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ