ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2554   สังกัด สพฐ.    สังกัดเอกชน

12 พ.ค. 54
12 พ.ค. 54
12 พ.ค. 54
12 พ.ค. 54
4 ก.ค.54 แบบฝึกทักษะการอ่านชั้น ป.1   หน้าปก   แบบฝึกการอ่าน   ผู้จัดทำ     
4 ก.ค.54 แบบฝึกทักษะการอ่านชั้น ป.2   หน้าปก   แบบฝึกการอ่าน   ผู้จัดทำ     
4 ก.ค.54 แบบฝึกทักษะการอ่านชั้น ป.3   หน้าปก   แบบฝึกการอ่าน   ผู้จัดทำ     
26 มิ.ย.54
ดาวน์โหลด Save as pdf
8 มี.ค.54
แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดไฟล์ 1  2  3  4
30 ก.ย.53
ตัวอย่าง แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
27 ส.ค.53
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.3
รายบุคคล   รายโรงเรียน   สถิติรายโรงเรียน  ภาพรวมระดับเขตหพื้นที่
27 ส.ค.53
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(LAS) ระดับเขตพื้นที่ ระดับชั้น ป.2
รายบุคคล   รายโรงเรียน   สถิติรายโรงเรียน  โรงเรียนเอกชน  ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
27 ส.ค.53
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(LAS) ระดับเขตพื้นที่ ระดับชั้น ป.5
รายบุคคล   รายโรงเรียน    สถิติรายโรงเรียน   โรงเรียนเอกชน ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
27 ส.ค.53
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(LAS) ระดับเขตพื้นที่ ระดับชั้น ม.2
รายบุคคล   รายโรงเรียน   สถิติรายโรงเรียน   โรงเรียนเอกชน ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
7 มิ.ย.53
คู่มือโรงเรียนน่าอยู่  ปก   
1 มิ.ย.53
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นป.3
ปีการศึกษา 2552
1 มิ.ย.53
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2552
1 มิ.ย.53
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2552