นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
 

ว่าที่ร้อยตรีศุกกฤติ ตรีมงคล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
 


นางสาวเอื้ออารี  ท้วมเสม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 

นางสาวลัดดา แตงหอม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

 

นางสาวกัญณัฏฐ์   ทับเกตุ
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
                                                  
นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

                       

 
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นายดุสิต จันทร์ศรี
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


นายศตวรรษ  นิลประพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน


กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นางสาวขวัญยืน มูลศรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางสาวเอื้ออารี  ท้วมเสม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ