Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
 

 


นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

 


นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายดุสิต จันทร์ศรี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ


นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายอนุรักษ์ ระย้า
ศึกษานิเทศก์