ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
เที่ยวตลาด,นกกะปูดตาแดง,อ่านเร็ว
CAI
6  แผ่น
2
การสังเกตุและการจำ
CAI
1  แผ่น
3
การอ่าน (การอ่านคำ)
CAI
1 แผ่น
4
การอ่านจับใจความ
CAI
1 แผ่น
5
การเขียน
CAI
1 แผ่น
6
การอ่านและการเขียน
CAI
1 แผ่น
7
ฝึกสะกดคำภาษาไทย ป.2 แผ่น 1,2,3
CAI
3  แผ่น
8
แบบทดสอบความสามารถและทักษะเบื้องต้น อ่าน/เขียน
CAI
1 แผ่น
9
สังข์ทอง ตอนพระสังข์หนีนางพันธุรัต
CAI
1 แผ่น
10
สนุกกับสำนวนสุภาษิตและคำพังเพย
CAI
1 แผ่น
11
อักษรควบ ป.6
CAI
1 แผ่น
12
เก่งไทยจากนิทานชุด กาน้ำจับโกหก การอ่านคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 2
CAI
1 แผ่น
13
การอ่านคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 2
CAI
5  แผ่น
14
การอ่านคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 3
CAI
5  แผ่น
15
ฝึกสะกดคำภาษาไทย แผ่น 2
CAI
1 แผ่น
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
เลขผจญภัย (ระดับปฐมศึกษา)
CAI
3  แผ่น
2
บุ๊กบิ๊กพิชิตอวกาศ (ป.1-3)
CAI
1  แผ่น
3
การคูณจำนวนนับและศูนย์ (ประถมศึกษาตอนต้น)
CAI
2  แผ่น
4
คณิตคิดสนุก (ระดับปฐม,มัธยม)
CAI
 1  แผ่น
5
ทศนิยม (ม.1)
CAI
1  แผ่น
6
ตะลุยอวกาศ (ป.2,3)
CAI
1  แผ่น
7
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรขาคณิตวิเคราะห์ ป.4
CAI
2  แผ่น
8
ร้อยละ (ป.4-6,ม.ต้น)
CAI
1  แผ่น
9
จำนวนและการบวก ลบ คูณ หาร ป.4-6
CAI
1  แผ่น
10
เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หารร ป.4-6
CAI
1  แผ่น
11
ทศนิยม และการบวก ลบ คูณ หารร ป.4-6
CAI
1  แผ่น
12
สมการและการแก้สมการ ป.4-6
CAI
1  แผ่น
13
สาระที่ 2 การจัดช่วงชั้นที่ 3
CAI
10   แผ่น
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
ผจญภัยโลกของของสัตว์ปีก (ระดับปฐมศึกษา)
CAI
1  แผ่น
2
สัตว์น่ารู้ แผ่นที่ 1,2 (ประถมศึกษา)
CAI
2  แผ่น
3
พืช แผ่นที่ 1,2
CAI
2  แผ่น
4
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แผ่นที่ 1-2่
CAI
2  แผ่น
5
จักรวาลและอวกาศ แผ่นที่ 1,2 (ประถมศึกษา)
CAI
2  แผ่น
6
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (มัธยมศึกษา)
CAI
1  แผ่น
7
ความร้อนและสสาร แผ่นที่ 1,2 (ประถมศึกษา)
CAI
2  แผ่น
8
มหัศจรรย์เขาหินปูนสระบุรีท(ประถม,มัธยม)
CAI
1  แผ่น
9
แสง แผ่นที่ 1,2 (ประถมศึกษา)
CAI
2  แผ่น
10
ขอบเขตของความมืด (มัธยมศึกษา)
CAI
1  แผ่น
11
แรง แรงดัน ความดัน แผ่นที่ 1,2 (ประถมศึกษา)
CAI
2  แผ่น
12
สิ่งแวดล้อม (ป.4-6 , ม.1-3)
CAI
1  แผ่น
13
สารเคมี แผ่นที่ 1,2 (ประถมศึกษา)
CAI
4  แผ่น
14
สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่ (ม.1-3)
CAI
10  แผ่น
15
ไฟฟ้า แผ่นที่ 1,2 (ประถมศึกษา)
CAI
2  แผ่น
16
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.ุ6
CAI
1  แผ่น
17
ไฟฟ้าและพลังงาน
CAI
1  แผ่น
18
โลก ดวงดาว และอวกาศ
CAI
1  แผ่น
19
วิทยาศาสตร์กับมนุษย์
CAI
1  แผ่น
20
กลไกร่างกายมนุษย์
CAI
1  แผ่น
21
กรณีศึกษา 100 วัน หลังมหันตภัย สึนามิ
CAI
1  แผ่น
22
สนุกกับโลกวิทยาศาสตร์ ตอนร่างกายมหัศจรรย์ (เด็ก,เยาวชน)
CAI
3  แผ่น
23
โลกของสิ่งมีชีวิต
CAI
1  แผ่น
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
เงินทองของมีค่า (ป.1-3)
CAI
4  แผ่น
2
เงินทองของมีค่า (ม.1-3)
CAI
4  แผ่น
3
เงินทองของมีค่า (ม.4-6)
CAI
5  แผ่น
4
เผยแพร่ประชาธิปไตย ครอบครัวตัว ป. แผ่นที่ 1-2
CAI
2  แผ่น
5
ผู้ใหญ่ใจดี (ศิลปวัฒธรรมพื้นบ้านสระบุรี)
CAI
1  แผ่น
6
แหล่งโบราณคดี บ้านโป่งมะนาว สระบุรี
CAI
1  แผ่น
7
วัดพระพุทธบาทสระบุรี
CAI
22  แผ่น
8
พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-9
CAI
9  แผ่น
9
พระยาพิชัยดาบหัก (ประถมศึกษา)
CAI
1  แผ่น
10
ท้าวสุรนารี (ประถมศึกษา)
CAI
2  แผ่น
11
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประถมศึกษา)
CAI
3  แผ่น
12
พุทธประวัติและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (ป.4-6 , ม.ต้น)
CAI
1  แผ่น
13
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปกรรมไทย (ป.4-6 , ม.ต้น)
CAI
1  แผ่น
14
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 2550
CAI
2  ชุด (6 แผ่น)
15
เพลงพระพุทธทาส-เปิดดวงตา
CAI
9  แผ่น
16
โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก (หลักสูตร Youth Leader)
CAI
1 ชุด (8  แผ่น)
17
โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก (หลักสูตร 3 to 1 )
CAI
1  ชุด (8 แผ่น)
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
สื่อ Power Point นันทนาการ ,น้ำหนักและสุขภาพ ฯลฯ (มัธยม)
CAI
1  แผ่น
2
สายใยรัก (ประถมศึกษา)
CAI
1  แผ่น
3
สปอตวิทยุโรคไข้หวัดนก
CAI
2  แผ่น
4
อาหารไทยหัวใจดี
CAI
2  แผ่น
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
2002 การ์ตูนไทย
CD
1  แผ่น
2
บทเพลง การศึกษาสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด
CD
1  แผ่น
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
สื่อมัลติมิเดียในรูปแบบเว็บเพจ
CAI
29  แผ่น
2
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์
CAI
6  แผ่น
3
การเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม (ประถมศึกษา)
CAI
1  แผ่น
4
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
CAI
2  แผ่น
5
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ป.4-6)
CAI
1  แผ่น
6
การพิมพ์งานด้วย Microsoft word (ป.4-6)
CAI
1  แผ่น
7
การใช้งาน Microsoft Excell (ป.4-6)
CAI
3  แผ่น
8
การใช้งาน Microsoft Power Point (ป.4-6)
CAI
1  แผ่น
9
การใช้งานWindows 98 (ป.4-6)
CAI
1  แผ่น
10
การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น (ป.4-6 , ม.1-6)
CAI
1  แผ่น
11
ผักพื้นบ้าน
CAI
1  แผ่น
12
เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร (ป.4-6 , ม.1-6)
CAI
1  แผ่น
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
ฝึกฟุตฟิดอังกฤษไว้เที่ยวรอบโลก 1
CAI
1  แผ่น
2
ฝึกฟุตฟิดอังกฤษไว้ขายของหน้าร้าน 1
CAI
1  แผ่น
3
ฝึกฟุตฟิดอังกฤษไว้สมัครและสัมภาษณ์งาน 1
CAI
1  แผ่น
4
ฝึกฟุตฟิดอังกฤษไว้ Speak กับเพื่อนต่างชาติ
CAI
2  แผ่น
5
ฝึกฟุตฟิดอังกฤษไว สำหรับเลขาและงานออฟฟิศ 1
CAI
1  แผ่น
6
เก่งอังกฤษจากเกมนิทาน (ประถมศึกษา)
CAI
1  แผ่น
7
VERB TO BE ป.6
CAI
1  แผ่น
8
สาระที่ 4 ภาษากับความสำพันธ์กับชุมชนและโลก (ช่วงชั้นที่ 3)
CAI
10  แผ่น
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
CAI
6  แผ่น
2
การบริหารจัดการแนะแนว
CAI
5  แผ่น
3
วิดีทัศน์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
VCD
1  แผ่น
4
วีดีทัศน์ กรณีศึกษาของเด็กชายบุญชัย และตัวอย่างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
VCD
2  แผ่น
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
กฎหมายน่ารู้เพื่อครูวันนี้ (แผ่นที่ 1-4)
CAI
2  แผ่น
2
โครงการพัฒนาครูผู้สอนพระพุทธศาสนา (แผ่นที่ 1-3)
CAI
3  แผ่น
3
วีดีทัศน์ รูปแบบการจัดการเรียน (ชุดละ 18 แผ่น)
CAI
3  แผ่น
4
แนงทางการพัฒนา "ครูนักวิจัย" เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่น
CAI
1  แผ่น
5
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร กศ.พื้นฐาน 2544
CAI
1  แผ่น
6
การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา
CAI
1  แผ่น
7
ป้ายนิเทศออนไลน์
CAI
1  แผ่น
8
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครู
CAI
1  แผ่น
9
การประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียนตามหลักสูตร กศ.พื้นฐาน 2544
CAI
1  แผ่น
10
โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ/แผนงงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ
CAI
1  แผ่น
11
โปรแกรมแผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ป.1-3)
CD
3  แผ่น
12
โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ป.1-3)
CD
3  แผ่น
13
โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ป.1-3)
CD
3  แผ่น
14
โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.1-2)
CD
2  แผ่น
15
โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา (ป.1-3)
CD
3  แผ่น
16
โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ป.1-3)
CD
3  แผ่น
17
โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (ป.1-3)
CD
3  แผ่น
18
โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ป.1-2)
CD
2  แผ่น
19
โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ป.1-2)
CD
2  แผ่น
20
โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ป.2-3)
CD
2  แผ่น
21
ทำเนียบการวิจัย 2548
CD
1  แผ่น
22
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (CAI)
CAI
3  แผ่น
23
เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.1
VCD
1 ชุด (5  แผ่น )
24
สกศ. เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รายการคิดได้ใจ
CAI
1 ชุด ( ุ6  แผ่น )
25
สกศ. ชุดที่ 1 ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้
CAI
1 ชุด (10  แผ่น )
26
สกศ. ชุดที่ 2 หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ (ระดับก่อนประถมศึกษา)
CAI
1 ชุด (3  แผ่น )
27
สกศ. ชุดที่ 3 หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ (ระดับมัธยมศึกษา)
CAI
1 ชุด (3  แผ่น )
28
สกศ. ชุดที่ 4 หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ (ระดับอาชีวศึกษา)
CAI
1 ชุด (4  แผ่น )
29
สกศ. ชุดที่ 5 การเรียนรู้สร้างความรู้คู่คุณธรรม
CAI
1 ชุด (4  แผ่น )
30
สกศ. ชุดที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
CAI
1  แผ่น
31
สกศ. ชุดที่ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CAI
1  แผ่น
32
สกศ. ชุดที่ 8 การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
CAI
1  แผ่น
33
เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.3
VCD
1 ชุด (2  แผ่น )
34
เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.4
VCD
1 ชุด (3  แผ่น )
35
เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.5
VCD
1 ชุด (8  แผ่น )
36
โรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
CD
1 ชุด (4  แผ่น )
37
แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
CD
1  แผ่น
38
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร
CD
1  แผ่น
39
ผลงานครู สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
CAI
1  แผ่น
ที่
รายการ
ประเภทสื่อ
จำนวน
1
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โครงการพัฒนาสื่อทางไกลให้เด็กไทยเรียนรู้จากครูดี) ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,สังคม,ศิลลปะ
CAI
2  ชุด
2
โครงการสื่อทางไกลให้เด็กเรียนรู้จากครูดี เม.ย. 2551 ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,สังคม,ศิลลปะ
CAI
2   ชุด
3
ผลงานครูผู้สอนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ต.ค.51) ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,การงานอาชีพฯ,สังคม,ศิลลปะ,ลูกเสือสามัญ
VCD
1   ชุด
4
ชุดทดลองเทคโนโลยีการสอนทางไกลผ่าน Internet แผ่นที่ 1,2,3
VCD
3   แผ่น
Home