วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 นายสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเตาปูน และคณะคุณครู ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิง
นางหอม วงษ์พรมมา มารดาของคุณแม่บุญมี กัณหาลี ณ วัดบ้านแก้ง
โดยมีนักเรียนลูกเสือจราจรไปอำนวยความสะดวกในการจอดรถ และนักเรียนอาสาสมัครบริการน้ำดื่มค่ะ
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ....
.
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน (โรงเรียนดีศรีตำบล) ได้เดินทางไปร่วมในกิจกรรมอาสา
จิตสาธารณะเพื่อเชิดชูพระศาสนา โปรยดอกไม้ที่จังหวัดนครปฐม และศึกษาดูงาน ณ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม บรรยากาศเป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน คณะครูและนักเรียนรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับบุญกันมาถ้วนหน้าค่ะ
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ.....

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 ช่วงเช้า  นายสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน และคณะคุณครูเข้าร่วมพิธีวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนแก่งคอย ช่วงเย็น  นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ราตรีแสงเทียน 2556 ณ สนาม สพป.สระบุรี เขต 2 โดยนายสมโพธิ ช้างสีทา และคณะคุณได้เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย .....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ.....

วันที่ 11 ธ.ค. 2556 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
โดยมี นายสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูนเป็นประธาน
ในการเปิดงาน มีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนชน
ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
ของขวัญรางวัล บรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานมากค่ะ
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ....
.
วันที่ 28 ธ.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมปีใหม่ 2556
โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน จับฉลากของขวัญ และ
รับประทานอาหารร่วมกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ.....
วันที่ 23 ธ.ค. 55 ท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา คณะครูและนักเรียน โรงเรียน
วัดเตาปูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบศูนย์ ICT
ชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการ
ตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ.....

วันที่ 20 ธ.ค. 55 คณะศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้านิเทศน์ติดตาม ผลการอ่านออกเขียนได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการสอบ นิเทศน์ติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....
.
วันที่ 10 ธ.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ ณ วัดเขาสุกิม ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อนุเสาวร๊ย์สุนทรภู่
หาดแม่รำพึง และศึกษาดูงานศิปหัตถกรรมจังหวัดระยอง
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม......
วันที่ 10 ธ.ค. 55 ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา และคณะครู ได้นำ เด็กหญิงจิรัญญา
พิมสิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวแทนนักเรียนระดับเหรียญทอง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าแข่งขัน
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก จังหวัดระยอง
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.....

วันอังคารที่ 5 ธ.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย นายสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๕ พระชนมายุ ๘๕ พรรษา ซึ่งมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพานพุ่ม ถวายสัตย์ปฏิญาณ การแสดงเทิดพระเกียรติ
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

วันที่ 30 พ.ย. 55 คุณครูจำนงจิต ช่อมะกอก ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ได้นำเด็กหญิงวรรณสร สาริกาแก้วเข้ารับทุนการศึกษา เด็กออทิสติกและ
เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาเด็กพิเศษ จ.สระบุรี
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
.
วันที่ 28 พ.ย. 55 นายสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน
คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งตรงกับ
วันที่ 25 พ.ย. 55 ของทุกปีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทยและร่วมกันบำเพ็ยประโยชน์
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
.
วันที่ 24 - 25 พ.ย. 55 ผอ. สมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน
ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ร่วมกันเตรียมสถานที่ และ
ร่วมกันทำกิจกรรมกับวัดในงานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดเตาปูน
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อิ่มบุญกันทุกคน
......ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....
.
วันที่ 22 พ.ย. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย ผอ. สมโพธิ ช้างสีทา และคณะครูนักเรียน ได้รับอุปกรณ์กีฬาในโครงการ " เติมยิ้มให้น้อง ปี 2 "
จาก บริษัท ซุปเปอร์กาแฟ จำกัด เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป
......ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....
.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 นายสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูนและคณะครู ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการนิเทศการศึกษา 3 เดือนคุณภาพ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นำโดย ศน.ขวัญยืน มูลศรี โดยมีการทดสอบ Pre NT ครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , และทดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน และตรวจดูการเตรียมความพ......
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.

วันที่ 17-18 ส.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูน โดย ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา
ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม
" นักเรียนสระบุรีเขต 2 ต้องปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด"
โดยมี นายถาวร พรหมมีชัย เป็นประธานในพิธี
และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ค่ายพิมลพร (ชัยปิติ) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.
วันที่ 15-16 ส.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน
คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเขตการศึกษา โดยในครั้งนี้
โรงเรียนได้มีนักกีฬาเป็นตัวแทนในกีฬาวอลเล่บอลชาย รุ่นอายุ 15 ปี
ขอแสดงความยินดี และขอให้ขยันฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขต
ต่อไป
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.......
วันที่ 12 ส.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนนำโดย นายสมโพธิ ช้างสีทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาบลเตาปูน และประชาชน ร่วมกัน
จัดกิจกรรม12 สิงหา มหาราชินี โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหาร
แห้งและพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
วันที่ 7 ส.ค. 55 คุณครุวิเศษ กัณหาลี ได้นำขนมหวาน ลอดช่องOTOP
มาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
นางสาวศิริบุตร กัณหาลี งานนี้นักเรียนได้อิ่ม อร่อย ผู้มาเลี้ยงได้บุญ
กันทั่วหน้า
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
วันที่ 1 ส.ค. 55 เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เตาปูนได้เข้ามาบริการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเด็กนักเรียน
ชั้น ป.1 และ ป.6 โดยมีครูวิยะดา และครูนิภา ได้เตรียมนักเรียนในการเข้า
ฉีดวัคซีนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง
......ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.
วันที่ 31 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา
โดยมี ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา คณะครู นักเรียน อบต.เตาปูน ชมรมผู้สูงอายุ
และประชาชนในชุมชน ได้นำเทียนไปถวายที่วัดเตาปูน วัดโพธิ์งาม
และวัดบ้านแพะ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย
...ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.
วันที่ 30 ก.ค. 55 นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงาน
การอบรมปฏิบัติการระบบงานการเงินและสินทรัพย์ในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดถ้ำเต่า โดยมี ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา คณะครู
โรงเรียนวัดเตาปูน และคณะครูโรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทา
เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย...ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
วันที่ 28 ก.ค. 55 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
...ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....

วันที่ 27 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้เข้าร่วมกิจกรรมปิดงานกีฬาสห
" วังสีทาเกมส์" โดยมี ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเตาปูนเป็นประธานในการกล่าวปิดงาน และมีคณะ ผอ.โรงเรียนต่างๆ
มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะกิจกรรมกีฬาต่างด้วย
...ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

วันที่ 26 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมกีฬา
สหวิทยศึกษาวังสีทา "วังสีทาเกมส์" จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาท
น้อยมิตรภาพที่ 69 โดยม๊ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตเป็นประธานเปิดงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2และมีโรงเรียนต่างๆ ของสหวังสีทา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
...ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันที่ 25 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เด็กไทยไม่กินหวาน นำโดย ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา คณะครู และ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนจิ่นเต๊อะ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี.
...ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... .
วันที่ 22 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย นายสมโพธิ ช้างสีทา
และคณะครูในโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
บนเวที คาราบาวแดง จัดขึ้ี่น ณ อบต. เตาปูน ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้โรงเรียนได้จัดส่งการแสดงจำนวน 2 ชุด ซึ่งได้รับรางวัล
และคำชมเชยจากประชาชนที่มาร่วมชมการแสดงเป็นอย่างมาก
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมก๊ฬาภายในโรงเรียน
เป็นวันที่ 2 นี้ มีครูวิยะดา ติรวรเวศม์รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลต่าง ๆ และได้เป็น
ประธานกล่าวปิดงานกีฬาในครั้งนี้ ในการจัดงานกีฬาในครั้งนี้
ทำให้คณะครูและนักเรียน ชุมชน เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน
และผ่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....

วันที่ 19 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมก๊ฬาภายในโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ นายอำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรีให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานกีฬา และ อบต. เตาปูน ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. ต.เตาปูนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
ต.เตาปูน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
..... ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....

วันที่ 16 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับการอนุเคราะห์เลี้ยงอาหาร
มื้อกลางวันจาก คุณสงวนศักดิ์ และคุณเยอรี่ สว่างไตรภพ เจ้าของ
ร้านแก่งคอยเซรามิค ตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี รายการอาหาร
ที่นำมาเลี้ยงคือ ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยว และน้ำลำใย คณะครูและนักเรียน
มีความยินดี และขอขอบคุณคณะผู้ใจบุญเป็นอย่างมาก
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....
วันที่ 11 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยคณะครูพานักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่
สวนสัตว์ดุสิต วัดพระแก้วและวัดโพธิ์ การศึกษาแหล่งเรียน
รู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างมาก
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....
วันที่ 6 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย นายสมโพธิ ช้างสีทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูนและประธานสหวิทยศึกษาวังสีทา
ได้จัดการประชุมตัวแทนครูในสหวิทยวังสีทา เพื่อปรึกษาเตรียมการ
การจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาในกลุ่สาระวิชาต่างๆ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
วันที่ 5 ก.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดยครูวิยะดา ติรวรเวศม์
รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี
กลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดเตาปูน ประกอบด้วย กองลูกเสือสำรอง,
กองลูกเสือสามัญ,กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,กองเนตรนารีสามัญ,
กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่,กองลูกเสือกองร้อยพิเศษ
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
วันที่ 27 มิ.ย. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดประชุมสหวิทยศึกษาวังสีทา
โดยมี ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา และตัวแทนสหจากโรงเรียนต่างๆ
ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ของสหวิทยศึกษาวังสีทา
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....
วันที่ 27 มิ.ย. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย คุณครูบุญมี กัณหาลี
ได้นำนักเรียนเข้ารับการตรวจภาพประจำปีการศึกษา 2555
โดยได้รับการตรวจจากอนามัยเตาปูน ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
วันที่ 27 มิ.ย. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา
และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารงาน
ทางการศึกษา
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มิ.ย. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน ท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา
ได้อ่านสาร เนื่องในวันต้้านยาเสพติด ให้กับคณะครูและนักเรียน
เพื่อให้รู้พิษภัยของยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติด
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
วันที่ 22 มิ.ย.55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา
และคณะครูให้การต้อนรับ ท่านรองเจตน์ รถกล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2
คณะผู้บริหาร และคณะครู สหวิทยาวังสีทา เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2555
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
วันที่ 12 มิ.ย.55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก
สพฐ.สพป.สระบุรี เขต2 นำโดย ท่าน ดร.ชวลิต โพธิ์นคร และคณะ
โดยมี ท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันให้การ
ต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง..
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
วันที่ 8 - 9 มิ.ย. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม ในวันเรียนและ
ในชีวิตประจำวัน .
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
วันที่ 7 มิ.ย.55 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมี
คณะครู นักเรียน เข้ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
วันที่ 1 มิ.ย. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน
เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก
.......ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ.......
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 โดยในครั้งนี้มีผู้ลง
สมัครเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนจำนวน 6 คน โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
คือ เด็กหญิงวิไลพร ศรีหนาท ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
......ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม......
เมื่อวันที่ 20 พ.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา คณะครูและมี
ผู้ปกครองเข้าร่วมในการปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
วันที่ 7 เม.ย.55 โรงเรียนวัดเตาปูนนำโดย ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา นำ
วงดุริยางค์โรงเรียนร่วมเปิดงาน การแข่งขันกีฬาภายในตำบลเตาปูน
ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
เพื่อเป็นการร่วมมือกับชุมชนรอบโรงเรียน มีประชาชนเข้าร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก
....ดูภาพเพิ่มเติม.. .
วันที่ 30 มี.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554
โดยมี ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา เป็นประธานในพิธี มีคณะครู และผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าร่วมในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก...
...ดูภาพเพิ่มเติม..
วันที่ 25 มี.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ
นักเรียนที่จบการศึกษา 2554 โดยมี ผอ.สมโพธิช้างสีทา เป็นผู้มอบและมี
ท่าน ศน.สมาน  บุตรภักดิ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเต็ม
ไปด้วยความชื่นมื่นของคณะครู และผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วม
งานในครั้งนี้....
....ดูภาพเพิ่มเติม...
วันที่ 16 มี.ค.55 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้
ทำพิธมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย"โดยมี ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน เข้าร่วมในการมอบในครั้งนี้ด้วย
....ดูภาพเพิ่มเติม..
วันที่ 15 มี.ค.55 คณะครูโรงเรียนวัดเตาปูน ได้ออกแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ
ให้กับโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
โรงเรียนวัดขอนหอม โรงเรียนสุนันทาราม และโรงเรียนวัดหนองบัว
....ดูภาพเพิ่มเติม..
วันที่ 12 มี.ค. 55 โรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการต่อต้าน
การใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน" โดยเข้ารับการอบรมและได้รับ
ใบประกาศนียบัตร ซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย..
...ดูภาพเพิ่มเติม.
วันที่ 6 มี.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน
มาฆบูชา โดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมกันเวียนเทียน
ณ วัดเตาปูน ต.เตาปูน ด.แก่งคอย จ.สระบุรี
....ดูภาพเพิ่มเติม...
วันที่ 5 มี.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา และคณะครู
ได้ทำการต้อนรับครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม เพื่อมาทำการสอนที่
โรงเรียนวัดเตาปูน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น
.....ดูภาพเพิ่มเติม..
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2554 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 1-2 มี.ค.55 ร่วมกับกองลูกเสือ
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนบ้านผัง สามัคคี และ โรงเรียนวัด
ท่าสีโพธิ์เหนือ ซึ่งจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
......ดูภาพเพิ่มเติมค่ะ..

วันที่ 22 ก.พ. 55 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย ผ.อ.สมโพธิ ช้างสีทา
และคณะครู ให้การต้อนรับคณะ ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ
นำโดย ดร.บัณฑิตย ์ศรีพุทธางกูร เข้าตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศเร่งรัดคุณภาพเพื่อการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(สามเดือนแห่งคุณภาพ)
.......ดูภาพเพิ่มเติมค่ะ.....

วันที่ 16 ก.พ. 55 คณะครูโรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมงานวิชาการ
"สระบุรี 2 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ก้าวไปด้วยกัน "จัดขึ้น
ณ อาคารประมลฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้โรงเรียนได้มีการเสนอผลงานต่างๆ ของ
โรงเรียนและมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ....
.......ดูภาพเพิ่มเติมค่ะ...
วันที่ 14 ก.พ.55 คณะผู้บริหารโรงเรียนใน สหวิทยวังสีทานำโดย
ผ.อ.สมโพธิ ช้างสีทา ประธานสหวิทยวังสีทา ประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมงานทางวิชาการที่จะมีขึ้นที่ ณ ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
โดยมีการจัดการ วิปเขตประสานวิปสห วิปสหประสานวิปโรงเรียน
วิปโรงเรียนดูแลครูในโรงเรียน
ในวันที่ 16 ก.พ. 55 นี้ ...ดูภาพเพิ่มเติม.
ขอแสดงความยินดีกับครู ยุภา ช้างสีทา ที่ได้รับ ประกาศเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกรียรติ "ครูสอนดี จังหวัดสระบุรี สอนเป็น เห็นผล
คนยกย่อง " ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการมอบ
....ดูภาพเพิ่มเติมค่ะ.....
วันที่ 3 ก.พ.55 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน ร่วมกิจกรรม
"มหกรรมรวมพลคนอ่อนหวาน" ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายเด็กไทย
ไม่กินหวานร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี มีิ  กิจกรรม
ที่ให้ความรู้กับนักเรียนมากมาย..
....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ...
วันที่ 31 ม.ค.55 คณะศึกษานิเทศน์จาก สพป สบ2 ได้เข้ามาทำการทดสอบ
O net นักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 โดยมี ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา ให้การ
ต้อนรับในการเข้ามาทดสอบในครั้งนี้ซึ่งการทดสอบเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย....
......ดูภาพเพิ่มเติมค่ะ..
วันที่ 28 ม.ค.55 คณะครูโรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนไป
วัดพระธรรมกายเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางวัดในครั้งนี้โดยในครั้งนี้
โรงเรียนได้รับทุน "ต้นทุนสมบัติ" จำนวน 31 คน
.....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ...
วันที่ 25-27 ม.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูนได้ทำการเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปี
การศึกษา ณ โรงเรียนวัดเตาปูนเพื่อฝึกและทดสอบทักษะ ทางลูกเสือ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ลูกเสือ เนตรนารีได้รับความรู้ และประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการเข้าค่ายเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย...
....ดูภาพเพิ่มเติมค่ะ..

วันที่ 24-26 ม.ค.55 โรงเรียนวัดเตาปูนนำโดย ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ศึกษาดูงานในการเรียน การสอน เพื่อเพิ่มศักษภาพด้านการบริหาร
....ดูภาพเพิ่มเติมค่ะ..
.

วันที่ 16 ม.ค. 55 นายสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน
และคณะครู ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานวันครู ณ หอประชุม
โรงเรียนแก่งคอย และ ช่วงเย็นได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
"ราตรีแสงเทียน " ณ สนามกีฬา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา สระบุรี เขต 2 ...
..ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ ...