[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


โรงเรียนวิถีพุทธ/คุณธรรมชั้นนำ
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ความรู้จากการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ  ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ยุวสถิรคุณ.jpg          ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ  ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดเตาปูนนี้  คณะทำงานโรงเรียนคุณธรรมได้สรุปออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด  โดยจำแนกเป็น  3  ปัจจัย  ได้แก่  นักเรียน  ครู  และโรงเรียน

                   3.1  นักเรียน  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นวัตถุดิบ  หรือตัวขับเคลื่อนในการนำพาโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ  เหตุผลที่ว่านักเรียนเปรียบเหมือนวัตถุดิบหรือตัวขับเคลื่อนนี้  เพราะว่า  นักเรียนคือกลุ่มบุคคลที่ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่ต้น  โดยมีกลุ่มนักเรียนแกนนำในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน  20  คน  และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  12  คน  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดทำโครงงานคุณธรรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การเริ่มจัดทำโครงงานคุณธรรม  การกำหนดปัญหา  กำหนดวัตถุประสงค์  การดำเนินงาน  ประโยชน์ของโครงงานคุณธรรม  เป็นต้น  โดยจะมีนักเรียนกลุ่มแกนนำทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ  และมีทีมคอยช่วยเหลือ  คือ  คณะกรรมสภานักเรียนพร้อมทั้งนักเรียนทุกคนช่วยในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

                   3.2  ครู  เปรียบเสมือนเป็นเครื่องจักรหรือฟันเฟืองในการที่จะนำพาให้วัตถุดิบเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  โดยมีการดำเนินงานแบบใช้วัฏจักรของเดมมิ่ง  (PDCA)  ในทุกช่วงระยะเวลาที่กำหนดโครงงานคุณธรรมเสร็จสิ้น  อีกทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคุณครูทุกท่านในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  โดยมีคุณครูแกนนำทั้งสิ้นจำนวน  7  ท่าน  ในการเป็นตัวหลักขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม  เป็นทีมที่มีบทบาทชี้นำ กำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและนำเพื่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเสริมสร้างพลังร่วม (empowerment)  ในการทำงานให้ทุกคน  อีกทั้งมีบทบาทในการสนับสนุน ประสานงาน และคอยช่วยเหลือให้กับทีมอื่นๆ รวมทั้งต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ และดำเนินการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาระบบคุณภาพขึ้นมา และปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องในโรงเรียน  พร้อมทั้งคุณครูในโรงเรียนทุกท่านที่เป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน  ซึ่งเปรียบเหมือนทีมที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพในระบบย่อยต่างๆ ของโรงเรียนคุณธรรมที่ตนเองมีส่วนร่วมและที่รับผิดชอบ โดยมีบทบาทในการร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำ ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้นให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ  มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมประสาน ร่วมทำ  ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาและวิธีการที่จะนำไปสู่การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป  จนทำให้งานสำเร็จบรรลุ วัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพื่อให้โรงเรียนของเราก้าวไปสู่โรงเรียนคุณธรรมได้อย่างเต็มภาคภูมิและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

                   3.3  โรงเรียน  กล่าวคือ  โรงเรียนวัดเตาปูนของเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทำเลทอง  (Golden  Land)  คือ  โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน  ใกล้กับหน่วยงานขององค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐบาล  อยู่ติดกับวัด  อยู่ห่างจากแหล่งอบายมุขต่าง ๆ  เช่น  ร้านเกมส์  เป็นต้น  ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วจะพบว่าโรงเรียนวัดเตาปูนของเราจัดอยู่ในแบบ  บ – ว – ร  (บ้าน  วัด  โรงเรียน)  ซึ่งนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนวัดเตาปูนให้ก้าวไปสู่โรงเรียนคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : นายสุภัทรชัย กระสินหอม
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเตาปูน
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 1514
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.


โรงเรียนวิถีพุทธ/คุณธรรมชั้นนำ 5 อันดับล่าสุด

      เตาปูนโมเดล 8 / ก.พ. / 2559
      รายงานผลการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 30 / เม.ย. / 2558
      โรงเรียนวิถีพุทธ 13 / ก.พ. / 2558
      โรงเรียนวิถีพุทธ 13 / ก.พ. / 2558
      โรงเรียนวิถีพุทธ 13 / ก.พ. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110